میزان دیه از بین بردن حس چشایی، در سال ۱۴۰۱، به این صورت بوده که از بین بردن حس چشایی یا نقصان و کاهش آن، به تنهایی، ارش داشته، اما در صورتی که بر اثر آسیب به یکی دیگر از اعضا، اتفاق بیفتد، دیه آن عضو، به ارش چشایی، اضافه می گردد. همچنین، در فرض از بین بردن حس چشایی با قطع تمام زبان، تنها دیه قطع زبان، یعنی مبلغ 600 میلیون تومان، پرداخت خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جنایت های وارده بر اعضای بدن و منافع آن، دو نوع مجازات قصاص عضو و دیه را تعیین کرده است. دیه، در این قانون، به تبعیت از شرع، به دو نوع دیه مقدر که میزان آن، در قانون، مشخص شده و دیه غیرمقدر که میزان آن، در قانون، تعیین نشده و توسط قاضی و پس از اظهار نظر پزشکی قانونی، تعیین می گردد، تقسیم شده است. به دیه غیر مقدر، ارش نیز گفته می شود.

یکی از منافع و حواس بدن که در قانون مجازات اسلامی، برای آن، دیه تعیین شده است، حس چشایی می باشد. از آنجایی که حس چشایی با لذت انسان از غذا خوردن، در ارتباط بوده و فقدان آن، علاوه بر جسم، روان افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، قانون گذار، به این حس، توجه ویژه ای داشته و میزان دیه و ارش آن در فروض مختلف، مشخص کرده است که این میزان، گاه تا دیه کامل انسان، یعنی مبلغ 600 میلیون تومان نیز می رسد.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا، دیه از بین بردن حس چشایی و نقصان و کاهش آن را در فرضی که این حس، به تنهایی از بین رفته یا در اثر آسیب به سایر اعضای بدن، از بین برود را توضیح داده و سپس، میزان دیه چشایی، در سال 1401، در حالتی که همراه با قطع زبان باشد را بررسی خواهیم کرد.

 

دیه از بین بردن حس چشایی

 

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جنایت های وارده بر اعضای بدن و منافع آن، نظیر عقل و حس بویایی، به طور کلی، دو نوع مجازات را تعیین کرده است که آن دو مجازات، عبارتند از: قصاص عضو و دیه.

قصاص عضو، مجازاتی است که برای جنایت های عمدی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در جایی که جانی(جنایتکار)، دست قربانی را قطع کند، در صورت وجود شرایط لازم، دست جانی، قطع می شود.

اما، گاهی، جنایت وارده، غیر عمدی بوده یا اینکه در جنایت عمدی، شرایط قصاص وجود ندارد و یا اینکه جانی و مجنی علیه (فرد آسیب دیده) به دریافت دیه به جای قصاص، توافق می کنند؛ در این موارد، لازم است تا مالی، تحت عنوان دیه، به مجنی علیه، پرداخت شود.

دیه، در قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع، به دو نوع تقسیم شده است: دیه مقدر که میزان آن، در قانون، مشخص شده و دیه غیرمقدر که میزان آن، در قانون، تعیین نشده و توسط قاضی و پس از اظهار نظر پزشکی قانونی، تعیین می گردد. به دیه غیر مقدر، ارش نیز گفته می شود.

یکی از منافع و حواس بدن که در قانون مجازات اسلامی، برای آن، دیه تعیین شده است، حس چشایی می باشد. از آنجایی که حس چشایی با لذت انسان از غذا خوردن، در ارتباط بوده و فقدان آن، علاوه بر جسم، روان افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، قانون گذار، به این حس، توجه ویژه ای داشته و میزان دیه و ارش آن در فروض مختلف، مشخص کرده است.

برای اینکه به این سوال، پاسخ دهیم که دیه از بین بردن حس چشایی در سال ۱۴۰۱ چه میزان می باشد، لازم است، دو فرض را از یکدیگر جدا کرده و میزان دیه چشایی، در هر یک از دو فرض را به طور جداگانه، توضیح دهیم. این دو فرض، عبارتند از:

در فرضی که حس چشایی از بین می رود، بدون اینکه آسیبی به سایر اعضا یا حواس بدن وارد شود، میزان دیه از بین بردن حس چشایی، در ماده 695 قانون مجازات اسلامی، تعیین شده است. به موجب این ماده: « از بین بردن حس چشایی … موجب ارش است.» بنابراین، در فرض از بین رفتن حس چشایی، بدون آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن، ارش تعیین شده که میزان ارش، با توجه به نرخ دیه سال 1401، پس از اظهارنظر پزشکی قانونی، توسط قاضی پرونده، تعیین می گردد.

در فرض دوم، از بین بردن حس چشایی، نتیجه آسیب وارد کردن بر یکی دیگر از اعضا یا حواس بدن، می باشد. در این حالت، ، میزان دیه از بین بردن حس چشایی، تابع حکم قسمت انتهایی ماده 696 قانون مجازات بوده که در این رابطه، مقرر داشته: «… اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود… دیه یا ارش آن جنایت، بر ارش چشایی، افزوده می گردد.»

در نتیجه، در فرض از بین رفتن حس چشایی که همراه با آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن باشد، ابتدا دیه یا ارش آن عضو یا حس، تعیین شده و سپس، ارش حس چشایی، تعیین می گردد و مجموع این دو، میزان دیه چشایی، خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر در اثر از بین بردن بویایی یک شخص، حس چشایی وی نیز از بین برود، ابتدا، میزان دیه بویایی، مشخص می گردد که یک دیه کامل یوده و میزان آن، مطابق نرخ دیه سال ۱۴۰۱، مبلغ 600 میلیون تومان می باشد. سپس، ارش حس چشایی نیز محاسبه گردیده و حاصل جمع دیه بویای و ارش چشایی، مبلغی است که باید در نهایت، توسط جانی به فرد آسب دیده، پرداخت شود.

لازم به ذکر است که در صورتی قطع کردن زبان فرد، موجب از بین بردن حس چشایی وی گردد، این فرض، دارای حکم مخصوص به خود و میزان دیه و ارش خاص خود بوده که در بخش سوم مقاله، به بیان آن می پردازیم.

 

دیه نقصان و کاهش حس چشایی

 

گاهی آسیب وارد شده، موجب از بین بردن حس چشایی نشده و صرفا، نقصان و کاهش این حس را در پی دارد. قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، به این فرض نیز توجه داشته و میزان دیه و ارش آن را در دو حالت متفاوت، تعیین کرده است. لذا، ما نیز در این بخش، دیه نقصان و کاهش حس چشایی را در دو فرض جداگانه، بررسی خواهیم کرد.

در فرض اول، ضرب و جرح وارده، صرفا موجب نقصان و کاهش حس چشایی شده و آسیبی به سایر اعضا یا حواس بدن مجنی علیه، وارد نمی گردد، میزان دیه نقصان و کاهش حس چشایی، در این فرض، در ماده 695 قانون مجازات اسلامی، مشخص شده که به موجب آن: « از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.»

بنابراین، در فرض نقصان و کاهش حس چشایی، بدون آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن، ارش تعیین شده که میزان ارش، با توجه به نرخ دیه 1401، پس از اظهارنظر پزشکی قانونی، توسط قاضی پرونده، تعیین می گردد.

در فرض دوم، در اثر آسیب وارد کردن بر یکی دیگر از اعضا یا حواس بدن، حس چشایی نیز نقصان و کاهش می یابد. در این حالت، میزان دیه نقصان و کاهش حس چشایی، مطابق قسمت انتهایی ماده 696 قانون مجازات اسلامی، بدین صورت، مشخص می گردد: «… اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت، بر ارش چشایی، افزوده می گردد.»

با توجه به این ماده، در فرض نقصان و کاهش حس چشایی که همراه با آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن باشد، در مرحله اول، دیه یا ارش آن عضو یا حس، تعیین شده و در مرحله بعد، ارش حس چشایی نیز تعیین می گردد و حاصل جمع این دو مبلغ، میزان دیه از بین بردن حس چشایی، خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر از بین بردن عقل یک شخص، حس چشایی وی نیز از بین برود، ابتدا، میزان دیه از بین بردن عقل، مشخص می گردد که یک دیه کامل یوده و میزان آن، مطابق نرخ دیه سال ۱۴۰۱، مبلغ 600 میلیون تومان می باشد. سپس، ارش حس چشایی نیز محاسبه گردیده و حاصل جمع دیه عقل و ارش چشایی، مبلغی است که باید در نهایت، توسط جانی به فرد آسب دیده، پرداخت شود

 

دیه از بین بردن حس چشایی با قطع زبان

 

در بخش های قبل، در مورد دیه از بین بردن حس چشایی و نقصان و کاهش آن، صحبت کرده و توضیح دادیم که در تمام فروضی که آسیب به حس چشایی، به تنهایی یا در اثر آسیب به سایر اعضا و حواس بدن، اتفاق بیفتد، برای آسیب وارده، ارش، تعیین شده که میزان آن، با توجه به اینکه تعیین نوع جراحات، از موارد قابل تشخیص در پزشکی قانونی بوده، پس از اظهارنظر پزشکی قانونی، توسط قاضی پرونده و با در نظر گرفتن نرخ دیه ۱۴۰۱، تعیین می گردد.

نکته ای که باید در رابطه با دیه از بین بردن حس چشایی و نقصان و کاهش آن، مورد توجه قرار گیرد، این مساله بوده که به دلیل ارتباط مستقیم حس چشایی با زبان فرد، قانون گذار، فرض از بین بردن حس چشایی با قطع زبان را از فرض از بین بردن حس چشایی، در اثر آسیب به سایر اعضای بدن، جدا کرده و میزان دیه آن را به طور جداگانه، در ماده 696 قانون مجازات اسلامی، تعیین نموده است. لذا، در این بخش، دیه از بین بردن حس چشایی و نقصان و کاهش آن با قطع زبان را توضیح خواهیم داد که خود، دارای چند حالت مختلف می باشد.

در حالتی که تمام زبان، بر اثر ضرب و جرح وارده، قطع شده و حس چشایی از بین می رود، فقط دیه قطع زبان باید توسط جانی، پرداخت شود. دیه قطع تمام زبان، مبلغ دیه کامل انسان بوده و از آنجا که مطابق نرخ دیه سال 1401، مبلغ دیه کامل، 600 میلیون تومان می باشد، میزان دیه از بین بردن حس چشایی، در حالت قطع کامل زبان، مبلغ 600 میلیون تومان خواهد بود.

در حالتی که صرفا بخشی از زبان، قطع شده و به دنبال آن، حس چشایی از بین می رود یا نقصان و کاهش می یابد، تعیین میزان دیه چشایی، بستگی به دو فرض متفاوت داشته که عبارتند از:

اگر بخشی از زبان، قطع شده و از بین رفتن یا نقصان و کاهش حس چشایی، مربوط به همان قسمت زبان باشد، میزان ارش چشایی و دیه آن قسمت زبان، مقایسه می شود و هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، همان مبلغ، پرداخت می گردد.

اگر بخشی از زبان، قطع شده و از بین رفتن یا نقصان و کاهش حس چشایی، مربوط به آن قسمت زبان نباشد، یک دیه، بایت زبان، تعیین شده و ارش چشایی نیز به طور جداگانه، تعیین می شود و مجموع این دو مبلغ، میزان دیه چشایی خواهد بود؛ مگر آنکه، این مبلغ، بیشتر از یک دیه کامل، یعنی بیش از 600 میلیون تومان شده که در این حالت، فقط همان مبلغ دیه کامل، پرداخت می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیه چشایی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه چشایی پاسخ دهند.

 

سوالات متداول

 

1- دیه از بین بردن حس چشایی در سال ۱۴۰۱ چه میزان است؟

 

از بین بردن حس چشایی به تنهایی ارش داشته اما در صورتی که بر اثر آسیب به یکی دیگر از اعضا اتفاق بیفتد دیه آن عضو به نرخ سال 1401 به ارش چشایی اضافه می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

 

2- دیه نقصان و کاهش حس چشایی در سال 1401 چه میزان است؟

 

نقصان و کاهش حس چشایی به تنهایی ارش داشته اما در صورتی که بر اثر آسیب به یکی دیگر از اعضا اتفاق بیفتد دیه آن عضو به نرخ سال ۱۴۰۱ به ارش چشایی اضافه می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

 

3- دیه از بین بردن حس چشایی با قطع تمام زبان چه میزان است؟

 

در فرض از بین بردن حس چشایی با قطع تمام زبان تنها دیه قطع زبان پرداخت خواهد شد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط