دیه، یکی از انواع مجازات های اصلی پیش بینی شده، در قانون مجازات اسلامی است. دیه کبودی، سیاهی و سرخی پوست صورت، معادل سه هزارم، شش هزارم و یک و نیم هزارم دیه کامل در ماه غیر حرام و حرام می باشد. دیه کبودی، سیاهی و سرخی سایر اعضای بدن نیز در سال 1401، نصف مقدار تعیین شده برای دیه صورت است.

براساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی، دیه "مالی است، که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود." براساس همین ماده، دیه به دو نوع مقدر و غیر مقدر تقسیم می شود.

مقدار دیه کبودی صورت و سرخی و سیاهی پوست آن، در قانون مشخص شده، که این مقدار دیه با دیه سایر اعضای بدن، متفاوت است. بنابراین، شخصی که در معرض آسیب قرار گرفته، باید به مقدار دیه مشخص شده، تا حدودی آگاهی داشته باشد، تا بتواند، برای احقاق حق خود و محاسبه آن، پیگیری های لازم را انجام داده و این مبلغ را از مرتکب دریافت کند.

بنابراین، در این مقاله قصد داریم، در ابتدا، دیه کوفتگی و کبودی صورت و اعضای بدن را در سال ۱۴۰۱ توضیح داده و سپس در ادامه، دیه سیاهی و سرخی صورت و سایر اعضا را بررسی کرده و نحوه محاسبه آنها را نیز مطابق با قانون، بیان کنیم. اگر در خصوص دیه کبودی، سوالاتی دارید، در این مقاله، با ماه همراه باشید.

همانطور که گفته شد، دیه 1401 به دو نوع مقدر و غیر مقدر تقسیم می شود. دیه مقدر، یعنی مال معینی که در مقابل جنایت غیر عمدی پرداخت شده و مقدار آن، در شرع مشخص شده است؛ اما دیه غیر مقدر، در شرع مشخص نشده و دادگاه، بر اساس نوع و کیفیت جنایت، آن را مشخص می کند. میزان مبلغ دیه کبودی، سرخی و سیاهی پوست صورت و اعضای بدن، در قانون مشخص شده، بنابراین، ارش کوفتگی و کبودی به آنها تعلق نمی گیرد.

به موجب بند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی، دیه کبودی صورت، سه هزارم دیه کامل است. قیمت دیه کامل، در ماه‌ های غیر حرام، از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین گردده است. بنابراین، برای دیه کبودی صورت، سه هزارم چهارصد و هشتاد میلیون تومان، محاسبه می شود که مبلغی، معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان است.

باید به این نکته اشاره شود، که چون سایر اعضا بدن، در معرض دید نمی باشند، مبلغ دیه کبودی آنها به موجب بند ب ماده 714 قانون مجازات اسلامی، نصف دیه صورت می باشد. همچنین، بحث تغلیظ دیه، که به معنای افزایش مقدار دیه، در ماه های حرام است، در خصوص دیه مربوط به اعضای بدن، محاسبه نمی شود؛ یعنی کبودی، اگر در ماه حرام هم ایجاد شود، به مقدار دیه در ماه های غیر حرام، محاسبه می شود.

دیه کوفتگی و کبودی سایر اعضای بدن، جز صورت، به علت آن که در معرض دید نیستند، بر اساس، بند ب ماده 714 قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه کبودی صورت می باشد؛ یعنی مقدار دیه کبود شدن اعضای بدن، معادل یک و نیم هزارم دیه کامل انسان در سال 1401 خواهد بود.

بنابراین، وقتی دیه کبودی صورت، سه هزارم 480 میلیون تومان می باشد، برای محاسبه این میزان مبلغ، باید در ابتدا مبلغ دیه کبودی صورت، حساب شده و سپس آن هزینه، نصف گردد. در بخش قبل، اشاره کردیم، که سه هزارم چهارصد و هشتاد میلیون تومان، مبلغی معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان است که نصف یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان، مبلغی معادل 720 هزار تومان است.

به موجب بند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی، دیه سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم دیه کامل می باشد. . قیمت دیه کامل، در ماه‌ های غیر حرام، از ابتدای سال 1401، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین گردیده است. بنابراین، برای دیه سیاهی شدن صورت، شش هزارم 480 میلیون تومان محاسبه می شود که مبلغی، معادل 2 میلیون و 880 هزار تومان می باشد. مقدار دیه سیاهی اعضای بدن، معادل 3 هزارم دیه کامل است.

به موجب بند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی، دیه سرخ شدن پوست صورت، یک و نیم هزارم دیه کامل است. همانطور، که در پاراگراف قبلی اشاره کردیم، قیمت دیه کامل، در ماه‌ های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۱، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین، برای دیه سرخ شدن صورت، یک و نیم هزارم 480 میلیون تومان محاسبه می شود، که مبلغی معادل 720 هزار تومان می باشد.

دیه سیاهی بدن جز صورت، به علت آن که در معرض دید نمی باشد، به موجب بند ب ماده 714 قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه سیاهی صورت می باشد. یعنی، مقدار دیه سیاهی اعضای بدن، معادل 3 هزارم دیه کامل می باشد. همان طور که در بخش قبل، اشاره کردیم، دیه سیاهی صورت، شش هزارم دیه کامل، می باشد.

مبلغ دیه کامل در ماه های غیر حرام از سال ۱۴۰۱، معادل 480 میلیون تومان است. برای محاسبه سیاهی سایر اعضای بدن، در ابتدا، دیه سیاهی صورت را محاسبه کرده و بعد، مقدار آن را نصف می کنیم. مبلغ دیه سیاهی صورت، معادل 288 میلیون تومان می باشد که نصف این مبلغ، 144 میلیون تومان است.

دیه 1401 سرخی پوست اعضای بدن، جز صورت، چون در معرض دید نمی باشند، بر اساس بند ب ماده 714 قانون مجازات اسلامی، نصف مبلغ دیه سرخی صورت است، که معادل با هفتاد و پنج صد هزارم دیه کامل می باشد. برای محاسبه راحت تر دیه سرخی اعضای بدن، دیه سرخی صورت، محاسبه شده و مبلغ آن را نصف می کنیم، که مبلغی، معادل 360 هزار تومان می شود.

نحوه محاسبه دیه کبودی، امری تخصصی و کارشناسانه بوده و باید حتما توسط متخصص پزشکی قانونی انجام گیرد. به موجب تبصره 1 ماده 714 قانون مجازات اسلامی، برای تعیین دیه کبودی، سیاهی و سرخی صورت و سایر اعضلای بدن، تفاوتی نمی کند که آن اعضا، دارای دیه مقدر هستند یا خیر.

همچنین، به موجب همین تبصره، برای محاسبه دیه ۱۴۰۱​ کبودی، سرخی و سیاهی پوست صورت و اعضای بدن، فرقی ندارد که تمام عضو مورد نظر، کبود شده یا فقط بخشی از آن و همچنین، زوال یا بقا کبودی و سیاهی و سرخی نیز در محاسبه آن اثری ندارد.

در نهایت، براساس تبصره 2 همین ماده قانونی، در تغییر رنگ پوست سر، دیه مقدر وجود ندشته و برای آن ارش در نظر گرفته می شود. مقدار دیه کبودی و سرخی و سیاهی پوست صورت و اعضای بدن، چون در شرع، مشخص شده است، دیگر ارش کوفتگی و کبودی به آنها تعلق نمی گیرد.

در بخش های قبل، ابتدا، دیه کوفتگی و کبودی صورت و سایر اعضای بدن را بررسی نموده و در ادامه، دیه سرخی و سیاهی صورت و بدن و نحوه محاسبه دیه کبودی را بررسی نمودیم. از آنجا که ممکن است، در مورد میزان دیه کبودی چشم سوال شود، در این بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

همانطور که بیان نمودیم، بنابر بند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی، دیه کبودی صورت، سه هزارم دیه کامل می باشد و از آنجا که قیمت دیه کامل، در ماه‌ های غیر حرام، چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین گردده است. بنابراین، برای دیه کبودی مبلغی، معادل یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان محاسبه می گردد. از آنجا که چشم، نیز جزئی از صورت، محسوب می شود، دیه چشم نیز به همین شکل، محاسبه می گردد.

دیه کبودی صورت سه هزارم دیه کامل است که معادل مبلغ 1 میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان می باشد که در متن مقاله این موضوع به صورت کامل توضیح داده شده است.

دیه کبودی اعضای بدن نصف دیه صورت می باشد که معادل مبلغ 720 هزار تومان است که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

محسابه دیه کبودی امر تخصصی است که لزوما باید توسط کارشناس پزشکی قانونی صورت بگیرد که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

image
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir & 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.