برقراری رابطه جنسی میان زن و مردی که با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند ( البته با کیفیتی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است ) ، زنا تلقی می شود و اگر نسبت میان این دو نفر از نوع محرمیت بوده و به نوعی از محارمدیگری محسوب شوند ، این رابطه ، زنا با محارم نامیده می شود که این محارم ممکن است از نوع نسبی ، سببی و یا رضاعی باشند . در قانون مجازات اسلامی زنای با محرم جرم تلقی شده است و پس از اثبات زنا با محارم ، مرتکب به مجازات خواهد رسید که این مجازات در خصوص زنا با محارم نسبی ، اعدام خواهد بود .

در یک تعریف کلی ، زنا بعنوان اعمال جنسی نامشروع ( به معنای دخول آلت تناسلی ) مرد و زنی شناخته می شود که به لحاظ شرعی رابطه زوجیتی میان آنها شکل نگرفته است و به همین دلیل ایجاد رابطه نامشروع میان آنها ممنوع شده است . این موضوع در دین مبین اسلام مورد تقبیح شدیدی قرار گرفته است و خداوند در قرآن کریم مومنان را از انجام چنین عملی نهی فرموده است . همچنین در قوانین جاری کشور نیز برای انجام زنا مجازات قانونی در نظر گرفته شده که در صورت اثبات ، قابل اجرا خواهد بود .

اما موضوع زمانی پر اهمیت تر می شود که این جرم نسبت به یکی از محارم و در واقع میان دو شخصی رخ داده باشد که علی الاصول به هم محرم بوده اند . اینجاست که علاوه بر دین اسلام ، حتی کشورهای با روابط آزاد نیز به فراخور موقعیت ، به جرم انگاریعمل نامشروع با محارم پرداخته و آن را قابل مجازات تلقی نموده اند ؛ به عنوان نمونه می توان از برقراری رابطه زنا میان یکی از والدین با فرزندان اشاره نمود که برخی از کشورها آن را مصداق خشونت جنسی و قابل مجازات دانسته اند . اما سوال مهمی که ممکن است مطرح شود آن است که طبق قانون ، زنا با محارم چه حکمی دارد و به عبارت دقیق تر ، مجازات جرم زنا با محارم چیست ؟

در پاسخ به این سوال خواهیم گفت که در کشور ما نیز زنا با محارم جرم انگاری شده است . به این معنا که در قانون مجازات اسلامی ایران که بر مبنای فقه اسلامی است ، زنای با محارم یا خویشاوندان نوعی جرم تلقی شده و در صورت اثبات شدن جرم زنا با محارم ، مجازات قانونی این جرم قابل اعمال بر مرتکب آن خواهد بود . به همین مناسبت ، برای بررسی موشکافانه موضوع ، ابتدا به توضیح اینکه محارم به چه معناست و چه کسانی را شامل می شود می پردازیم و پس از تعریف قانونی جرم زنا با محارم ، راه های اثبات زنا با محارم و همچنین مجازات جرم زنا با محارم را توضیح خواهیم داد.

در بحث های مربوط به جرم زنا با محارم ، این سوال مطرح می شود که معنای محارم چیست و اینکه اصولا به چه کسانی محرم گفته می شود ؟ پاسخ به این سوال نسبتا ساده است . چون معنای فقهی و حقوقی ارائه شده از کلمه محارم ، به معنای عرفی آن نزدیک می باشد . در یک تعریف کلی ، محارم را می توان به معنای خویشاوندان دانست ؛ آن هم خویشاوندانی که به لحاظ شرعی و قانونی امکان ازدواج میان آن ها وجود ندارد و حکم لزوم حجاب بین آنان برقرار نیست .

مثلا دختر جزء محارم پدر محسوب می شود . به این دلیل ، ازدواج میان دختر با پدر ممنوع است و لذا برقراری هر نوع رابطه جنسی میان آنها نا مشروع بوده و زنای با محارم تلقی می شود و همین طور است رابطه نامشروع جنسی میان مادر و پسر و یا خواهر و برادر .

در پاسخ به این سوال که محارم چه کسانی هستند ، آیه ۲۳ سوره نسا قابل توجه است . در این آیه شریفه محارم شامل مادر ، دختر ، خواهر ، عمه ، خاله ، عمو ، دایی ، دختران برادر و دختران خواهر مرد ، پس برادر ، پسر خواهر ، مادران رضاعی ( که از طریق شیر دادن به فرزند محرممی شوند ) ، خواهران رضاعی ، مادر زن ، دختران همسر مرد که پدر آنها شخص دیگری است ( به شرط اینکه با آن زن رابطه زناشویی برقرار شده باشد ) ، زن پسر ( عروس ) می باشد .

بر این اساس ، محارم را می توان شامل سه دسته زیر دانست :

محارم نسبی : یعنی نسبت محرمیتی که به دلیل رابطه خونی میان دو شخص ایجاد شده است : مانند رابطه نسبی میان پدر و مادر با فرزند ، مادر بزرگ و پدر بزرگ ، ارتباط خواهر و برادر ، عمه و خاله ، عمو و دایی ، دختر برادر ، دختر خواهر ، پسر برادر و پسر خواهر .

محارم سببی : نسبتی است که به دلیل ازدواج و رابطه زوجیت میان دو شخص ایجاد می شود : مانند رابطه مرد با مادر زن که به دلیل ازدواج با دختر وی بوجود آمده است ، یا رابطه دختران همسر مردی که پدرشان شخص دیگری است ، با آن مرد یا ارتباط بین پدر شوهر و عروس و یا زن پدر .

محارم رضاعی : قرابت رضاعی محرمیتی است که به دلیل شیر خوردن فرزند از زنی غیر از مادر اصلی وی به وجود می آید : مانند ارتباط مرد با مادر یا خواهر رضاعی اش .

در قسمت قبل به توضیح اینکه محارم چیست و چه کسانی محرم هستند پرداخته شد . اما نکته مهمی که در خصوص ارتباط نامشروع و زنا بین محارم وجود دارد آن است که زنا با محارم در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است و برای آن مجازات پیش بینی شده است . بنابراین نمی توان گفت که چون دو شخص محرم یکدیگر هستند ، می توانند هر نوع ارتباطی با هم داشته باشند . بلکه ارتباط میان محارم به لحاظ شرعی مشخص شده است و هر نوع ارتباطی فراتر از آن ، می تواند مشمول عنوان روابط نامشروع و یا حتی زنای با محارم شود .

البته در قانون جرم زنا به صورت دقیق و کامل تعریف شده است و تنها در صورت دارا بودن شرایط قانونی است که می توان آن ارتباط را زنا دانست . مطابق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از رابطه جنسی میان زن و مردی که ارتباط زوجیت میان آنها وجود ندارد . این رابطه جنسی با دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه ، در اندام جنسی زن محقق می گردد .

از این تعریف ، می توان برای تعریف ماهیت جرم زنای با محارم نیز استفاده کرد . در صورتی که این نوع عمل جنسی میان دو شخصی که رابطه محرمیت با یکدیگر دارند اتفاق افتاده باشد ، جرم زنا با محارم شکل می گیرد . اما در صورتی که این حد از رابطه جنسی ( دخول آلت جنسی مرد ) صورت نپذیرفته و محدود به اعمال جنسی دیگر از قبیل هم آغوشی یا مسائلی از این قبیل باشد ، دیگر جرم زنا با محارم محقق نشده است و آن را صرفا می توان رابطه نامشروع با محارم – و نه زنای با محارم – تلقی نمود .

همانطور که توضیح داده شد ، تحقق جرم زنا در قانون منوط به شرایطی دانسته شده است و تنها در صورتی که همه شرایط قانونی برای زنا وجود داشته باشد می توانیم آن را جرم زنا با محرم دانسته و قابل مجازات بدانیم . به علاوه ، این جرم باید در دادگاه برای قاضی اثبات بشود و تنها در صورت اثبات زنا با ادله قانونی است که شخص زناکار با خویشاوند قابل مجازات می باشد و در صورتی که کسی مدعی زنای با خویشاوند توسط دیگران بشود و نتواند این موضوع را اثبات کند ، به نوبه خود مورد محاکمه قرار می گیرد .

بنابراین ، باید به موضوع راه ها و روش های اثبات زنا با محارم ، با دقت ویژه ای نگریسته شود . البته روش های اثبات زنا با محارم ، همان روش های اثبات زنا است که در قانون مشخص شده است . بطور کلی ، از آن جهت که زنا جرم سنگینی محسوب می شود و مجازات آن هم زیاد است ، راه های اثبات آن هم نسبت به سایر جرایم سخت تر می باشد .

طبق قانون ، یکی از مهم ترین روش های اثبات زنا و زنای با محارم ، اقرار خود فردی است که این جرم را مرتکب شده است . اگر شخص مرتکب تحت شرایط لازم اقرار را در دادگاه انجام بدهد ، زنا اثبات می شود . همچنین شهادت ۴ مرد عادل و سه مرد و دو زن که زنای با محرم را مشاهده کرده باشند ، یکی دیگر از راه های اثبات زنا می باشد . علاوه بر این ها ، اینکه قاضی با مشاهده سایر شواهد ، قرائن و مدارک نسبت به اینکه زنای با محارم رخ داده باشد ، علم و یقین پیدا کند نیز می تواند سبب اثبات زنا با محارم و در نتیجه مجازات مرتکب یا مرتکبان بشود .

حال که شرایط و راه های اثبات رابطه زنا بین محارم را توضیح دادیم ، قصد داریم به این پرسش پاسخ بدهیم که مجازات جرم زنا با محارم چیست و در صورتی که شخصی با محارم یا خویشاوندان خود جرم زنا را مرتکب شده باشد و بر فرض اینکه این زنا در دادگاه به اثبات رسیده باشد ، چه مجازات قانونی بر شخص مرتکب و یا طرفین رابطه زنا با محرم قابل اعمال خواهد بود ؟

پاسخ به این پرسش در ضمن ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . بر اساس این ماده ، زنا با محارم نسبی ( یعنی آن دسته از محارمی که رابطه خونی سبب ایجاد محرمیت شده است ) ، سبب می شود که زناکار به مجازات اعدام محکوم بشود . به عنوان نمونه اگر مردی با دختر ، مادر یا خاله خود این عمل را انجام داده باشد به اعدام محکوم می شود و یا اگر عمو به برقراری عمل جنسی با دختر برادر خود بپردازد می توان وی را به اعدام محکوم کرد . البته بر اساس ماده مذکور ، صرفا در مورد زنا با زن پدر یا نا مادری ( که نوعی ارتباط سببی است ) نیز موجب می شود شخص زناکار به اعدام محکوم بشود .

نکته مهمی که در خصوص مجازات جرم زنا با محارم وجود دارد آن است که اگر یکی از طرفین با زور و بدون رضایت خود به انجام چنین عمل جنسی وادار شده باشد و رضایتی در برقراری زنا با محارم خود نداشته باشد ، این مجازات بر وی قابل اعمال نیست و تنها کسی به زور این عمل را انجام داده است اعدام می گردد . البته اگر دو طرف در برقراری رابطه زنا با محارم رضایت داشته باشند ، این حکم شامل هر دوی آنها خواهد شد و هر دو بعد از اثبات موضوع به مجازات قانونی مذکور خواهند رسید .

همانگونه که ملاحظه می شود ، در برقراری زنا با محارم ، صرفا زنا با محارم نسبی و زن پدر ( خویشاوند سببی ) مشمول حکم اعدام است و در خصوص سایر موارد زنا ( از جمله زنا با محرم رضاعی و یا زنا با سایر خویشاوندان سببی ) حکم اعدام مقرر نشده است . بنابراین ، در این گونه موارد مجازات جرم زنا به تناسب موضوع قابل اعمال خواهد بود ؛ یعنی اگر مرتکب زنا محصن باشد ( یعنی دارای همسر دائمی باشد ) ، به مجازات رجم ( سنگسار شدن ) محکوم می شود ، ولی اگر مرتکب یا مرتکبین زنا محصن نباشند ( دارای همسر دائمی نباشند ) به صد ضربه شلاق محکوم می شود .

ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که اگر زنا با عنف صورت گرفته باشد ، در هر صورتی شخص زناکار به اعدام خواهد رسید ؛ چه زنا با محارم نسبی باشد ، چه با محارم سببی و یا محارم رضاعی . حتی اگر زنا با شخصی غیر از محارم انجام شده باشد و با عنف صورت گرفته باشد ، باز هم شخص زناکار اعدام می شود . زنای به عنف به این معنا است که زن راضی به زنا با مرد نباشد و در قبال انجام عمل از خود مقاومت نشان داده ولی مرد به زور با وی رابطه جنسی برقرار نماید .


1- زنای با محارم چیست و چه کسانی را شامل می شود ؟

 

محارم به اشخاصی تلقی می شود که حکم لزوم حجاب میان آنها برقرار نبوده و به لحاظ شرعی نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند که این محارم را می توان به محارم نسبی و محارم سببی و محارم رضاعی تقسیم بندی کرد که شرح این موضوع در متن مقاله ذکر شده است .

 

۲- برقراری رابطه نامشروع با محارم و یا زنا با آنان چه حکمی دارد ؟

 

برقراری رابطه نامشروع میان اشخاصی که به هم محرم هستند در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده است و برای آن مجازات نیز پیش بینی شده که در صورت اثبات موضوع این مجازات بر شخص مرتکب یا هر دوی طرفین قابل اعمال خواهد بود که شرایط قانونی اثبات زنای با محارم در مقاله ذکر شده است .

 

۳- مجازاتی که برای زنا با محارم در نظر گرفته شده چیست ؟

 

مجازات قانونی زنا با محارم در قانون مجازات اسلامی قید شده است که این مجازات برای اشخاصی که قرابت نسبی میان آنها برقرار است و همچنین میان مرد با همسر پدر یا نا مادری خود اعدام می باشد که شرح این موضوع را می توانید در متن مقاله ملاحظه نمایید .

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.