نپرداختن نفقه از طرف شوهر این حق را برای زن (زوجه) ایجاد می نماید که حسب تشخیص خود به دادگاه و مرجع صالح مراجعه نماید و الزام شوهر به پرداخت نفقه یا تعقیب کیفری او را درخواست کند.از جمله ضمانت اجراهای مستقیم نپرداختن نفقه می توان به دادخواست مطالبه نفقه معوقه و شکواییه ترک انفاق اشاره نمود.در خصوص اینکه کدام راه با توجه به شرایط متقاضی مناسب تر است توصیه می شود حتما قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص دعاوی خانواده مشورت نمایید.در ادامه یک نمونه رای راجع به مطالبه نفقه گذشته جهت اطلاع و استحضار مخاطبان گرامی اشاره می شود.

پرونده کلاسه : ‎..........

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ‎٩۲۰۲‏ مجتیع شماره سی و چهار شورای حل اختلاف شهر تهران

دادنامه شماره : ...........

خواهان : خانم سمیرا .........  به نشانی تهران.تهران نو ............... .

خوانده : آقای سعید ............ به نشانی تهران خ آیت ... کاشانی ............. .

خواسته : مطالبه نفقه

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته است که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کلاسه فوق وجری در وقت فوق العاده / مقرر شعبه بتصدی امضاکنند. تحت نظر قرار گرفت با توجه به اخذ نظریه مشورتی مورخ ‎٩۵/۰۲/۱۹‏ اعضای محترم شعبه ‎6202‏ ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

در خصوص دادخواست خائم سمیرا ....... فرزند محسن با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت شوهرش آقای سعید .....  بخواسته نفقه ایام زوجیت از تاریخ  ‎92/11/01‏ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی اظهارات وکیل محترم خواهان بدین شرح که به استناد رو گرفت مصدق شده سند نکاحیه پیوست موکله همسر دائمی و شرعی خوانده موصوف است حسب اظهارات موکله خوانده موصوف است متاسفانه به مدت بیش از دو سال است که منزل مشترک را ترک نموده اند و از پرداخت نفقه موکله امتناع نموده است . شورا با بروسی اوراق پرونده و احراز رابطه زوجیت متداعین نظر به اینکه مستند دعوی خواهان سند نکاحیه است و با عنایت به اينکه در عقد دائم نققه زوجه به عهده زوج است در ما نحن فیه خوانده نیز علی رغم اخطار قبلی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده لایحه یا دفاعیه ای ارسال ننموده است. خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد ۱۱۰۷-۱۱۰۷-۱۱۰۲- ۱۱ و۱۲۰ قانون مدنی و مواد  198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و نهصد و هفتاد هزار تومان بابت اصل خواسته در حق خواهان (زوجه) صادر و اعلام میشود. دایره اجرا مکلف است کلیه خسارات دادرسی را محاسبه از محکوم علیه وصول و به محکوم لها پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز ار تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی (حقوقی) تهران است.

قاضی محترم شعبه  6202 شورای حل اختلاف مجتمع ۲۹ مفتح

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.