تاریخ دادنامه : ۹۶/۶/۴

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ...........

خواهان : خانم نسیم .......... فرزندغلام با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

خوانده : آقای مهدی ......... فرزند محسن با وکالت خانم مینا کاویانی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

خواسته : طلاق توافقی

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده الا تقدیم داشته که پس از ارجاع به شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قاننی دادگاه
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان نسیم ..... فرزند غلام با وکالت مسعود محمدی به طرفیت مهدی ..... فرزند محسن با وکالت مینا کاویانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی ) جهت اجرای صیفه طلاق و ثبت آن دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب .... مورخ ۸۵/۸/۱۶ دفتر رسمی ازدواج شماره ... تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستفر در مجتمع قضایی مثبوت به شماره .... تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل و علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده . و این دادگاه نیز نظر مزیور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۰۲۵ ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم آمکان سازش با بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود : وکیل زوجه به وکالت از موکله کل مهریه زوجه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل و وکیل قبول بذل نمود، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمود . زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد. زوجین فاقد افرزند مشترک می باشند. زوجین در خصوص سایر حقوق مالی نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند.

زوجه حسب اقرار وکیل وی باردار نمی باشد ارائه گواهی عدم بارداری در زمان اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از سوی زوجه ضروری می باشد. طلاق واقع شده مستندا به ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیتبت روز پین از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. گوامی صادره در اجرای ماده ۲۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره
ظرف مهلت مزبوربه تفر رسمی طلاق چهت اجرای صینه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفتر خانه ء ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خافا جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگرده و یا مدارک لازم را به دغتر خانه ارائه ننماید، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در آین گواهی نیزملغی خواهد بود. اچرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت .

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.