گواهی عدم امکان سازش، حکم طلاق، رای طلاق و اجازه طلاق همه تعابیری هستند به ظاهر متفاوت ولی در عمل بسیار شبیه و حتی یکسان از تصمیمی که دادگاه خانواده در خصوص طلاق می گیرد.قانونگذار در قانون جدید حمایت خانواده تلاش کرده است با تفکیک متقاضی طلاق نوع طلاق و نوع تصمیم دادگاه را به گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق و اجازه طلاق دسته بندی نماید.ضرفنظر از اینکه هیچ اثری بر این دسته بندی بار نیست در نحوه رسیدگی هم هیچ تفکیک و تمیزی نمی توان قائل شد.در نتیجه وقتیکه در هر حال برای جریان صیغه طلاق نیاز به رای و اجازه دادگاه وجود دارد ما اینگونه تقسیم ها را بی اثر و برای عوام گیج کننده و موجد سر درگمی می دانیم که با فلسفه قانونگذاری ساده و همه فهم منافات دارد.در ادامه یک نمونه پرونده صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوج جهت اطلاع مخاطبان گرامی آورده می شود.

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران

تصمیم نهایی شماره : .......

خواهان : آقای پیمان ........ فرزند : مسعود به نشاني : تهران- خیابان شريعتي .............. .
خوانده : خانم مهتاب ........ به نشاني تهران- خیابان پيروزي ............ .

خواسته : صدور گواهي عدم امکان سازش به درخواست زوج

در خصوص دادخواست آقای پیمان .... فرزند مسعود با وکالت مسعود محمدی  (دادگران حامی) به طرفیت خانم مهتاب ...... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه ضمن احراز علق زوجیت دائم بين طرفین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره .... صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره .... تهران نظر به اينکه تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش بین طرفین موثر درمقام نبوده و زوج همچنان اصرار بر طلاق دارد لذا به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من أخذ بالساق وبه استناد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۲۹۱مجلس شوراک اسلامی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر و اعلام مي گردد و آنان می توانند با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند، نوع طلاق با توجه به اینکه اصرار بر طلاق ازناحیه زوج می باشد,رجعی.است بنابراین زوج حق اخراج زوجه را از منزل-مشترک در مدت.ایام عده را ندارد و مکلف به پرداخت نفقه ایام عده در حق زوجه می باشد. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیفه طلاق حسب مورد بعهده مجری صیغه خواهد بود عده اين طلاق از تاریخ وقوع اجرای صیغه سه طهر می باشد .

اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره به استناد ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۳/۱۲۹۱ ازتا ریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین جهت مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق سه ماه می باشد ویه استناد ماده ۱ ازهمان قانون ارائه گواهی پزشکی ذک صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وگدجنین اتفاق نظر داشته باشند وبه استناد ماده ۲۹ قانون مارالذکر دادگاه در خصوص مسائل مالی فیما بين طرفین به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

1- مهریه زوجه ششصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی می باشد، که زوجه در پرونده جداگانه اقدام به مطالبه چهار صد عدد‌ سکه از آن اقدام نموده و تقسیط شده است و در این پرونده زوجه دویست عدد سکه دیگر از مهریه اش را مطالبه نموده لذا زوج مکلف به پرداخت، دویست عدد سکه از الباقی  مهریه نامبرده قبل از اجرای صیغه طلاق می باشد

2- زوجه نفقه ایام خویش را مطالبه نموده که زوج دلیلی بر ناشزه بودن زوجه ارائه نداده لذا با توجه به نظریه کارشناسی که از هر گونهاعتراضی باقی مانده است زوج مکلف به پرداخت نفقه مشارالیها از تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۸ تا آخرسال ۱۳۹۳ از قرار ماهیانه سیصد هزار تومان و از تاریخ 1394/01/01 تا آخر سال 1394 از قرار ماهیانه سیصد و پنجاه هزار تومان و از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا تاریخ اجرای صیفه طلاق از قرار ماهیانه چهارصد هزار تومان قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه می باشد.

3- نفقه ایام عده زوجه نیز جمعاً طبق نظریه کارشناسی مذکور مبلغ یک میلیون و هشتصد میلیون و پنجاه هزار تومان تعیین می گردد.

4- اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه مبلغ هشت میلیون تومان می باشد که زوج مکلف به پرداخت آن قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه می باشد. زوجه اظهار داشته جهیزیه در ید و تصرف می باشد .

5- حضانت فرزند مشترک زوجین به نام مهتا به زوج سپرده می شود و حق ملاقات با وی از غروب روز جمعه هر هفته برای زوجه به مدت ۲۶ ساعت محفوظ می باشد.

رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و پس از آن ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد. 

رییس شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

image
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir & 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.