خواهان : سمیرا ..... نام پدر : محسن   به نشانی : تهران.میدان شهدا ......... .

خوانده : سعید ..... نام پدر : حسن به نشانی : تهران.خیابان ستارخان ...... .

وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته و بهای آن : طلاق به درخواست زوجه

1- سند ازدواج به شماره .... مورخ 1395/09/29 دفتر رسمی ازدواج شماره ...

2- رای شورای حل اختلاف شعبه ....

3- شناسنامه شماره .... مورخ 1368/11/18

4- وکالتنامه شماره .... مورخ

1395/08/22

 

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار می رساند ؛

مستنداً به سن ازدواج شماره .... در دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبت تهران در تاریخ بیست و نهم آذرماه سال 1386 موکل به عقد دائم خوانده درآمده اند و دارای یک فرزند مشترک پسر (هفت ساله به نام سام) می باشند لکن به مدت بیشا از دو سال است که زوج محل زندگی مشترک را ترک گفته و از ادای نفقه موکل امتناع نموده است و به موجب نامه شماره ... صادره از شعبه 6202 مجتمع شماره 34 شورای حل اختلاف تهران به پرداخت نفقه موکل محکوم شده و از اجرای حکم مزبور عدول نموده است.فلذا با عنایت به دلایل حاصله و مقررات قانونی و شوط عقدنامه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد موارد 1129، 1112، 1111 قانون مدنی از محضر عالی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

شماره دادنامه : .......

مرجع رسیدگی : شعبه 280 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهید باهنر تهران

شماره پرونده : .....
تصمیم نهایی شماره : .......

خواهان : خانم سمیرا ..... فرزند محسن با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی :تهران.میدان فاطمی .میدان گلها ...... .

خوانده : آقای سعید ...... فرزند حسن  به نشاني تهران- خیابان ستارخان........ .

خواسته : طلاق به درخواست زوجه

گردشکار-خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدي امضا کننده زير تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید .

در خصوص دعوی خانم سمیرا .... فرزند محسن باوکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت آقای سعید ..... فرزند حسن به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش باتوجه به کپی مصدق عقد نامه رسمی به شماره ..... مورخه .... صادره از دفترخانه ازدواج شماره .... حوزه ثبت تهران علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه مقرر در
عقد نامه برای دادگاه محرز ومسلم است بدین شرح که وکیل خواهان اظهارمی نماید موکل بیان داشت خوانده از اواخر سال 94 زندگی را رها کرده وخرجی نداده که رأی عدم پرداخت نفقه ضم پرونده شد خوانده نیز علیرغم ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده ودعوی خواهان مصون از ایراد واعتراض وی باقی مانده است واز آنجا که خواهان اصرار در وقوع امر طلاق داشته ، دادگاه جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده ولیکن مساعی دادگاه وتلادش داوران مزثر واقع نگردیده باتوجه به اينکه زوج مطابق شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج به زوجه وکالت داده تا در صورت رها کردن زندگی بمدت شش ماه و عدم پرداخت نفقه در این مدت خود را مطلقه نماید .

لذا دادگاه باعنایت به مراتب فوق تحقق شروط مزبور را محرز ودعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده ومستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 71 و مواد 1119 و1129 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را صادرواعلام می نماید وبراین اساس به خواهان اجازه داده نیشود مطابق شروط مندرج در عقد نامه به وکالت اعطایی از سوی زوج عمل نموده وضمن بذل 100 عدد سکه از مهریه خود از جانب زوج قبول بذل نموده وخود را با شرایط ذیل ( باداشتن حق توکیل به غیر ) به طلاق خلع مطلقه نماید که زوجه مهریه را در دادگاه دیگر اقدام نمود

1- ششصد عدد سکه از مهریه را می خواهد و صد عدد را بذل کرد 2- نفقه واجرت المثل و نفقه ایام عده را بذل می کند 3- حضانت بچه تا سن 7 سالگی با مادر است سایر حقوق مالی را می بخشد رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مفاد مواد 1134 و 5 ور 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود رأی صادره غیابی مدت بیست روز قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد این گواهی ظرف شش ماه پس از قطعیت دارای اعتبار بوده وچنانچه در مدت مذکور به دفتر طلاق ارائه نگردد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

رئیس شعبه 280 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.