در زمان که چک در تاریخ مندرچ درآن وصول نگردد می توان از طریق 4 روش نسبت وصول آن اقدام نمود .هریک از این روشها بمیبایست با رعایت قوانین ودر موعدمقرر اقدام گردد تا از اتلاف وقت جلوگیر بعمل آید.از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

1- طرح شکایت کیفری برعلیه صادر کننده درصورت رعایت مواعد6ماهه : لازم به ذکراست فقط علیه صادرکننده چک می توان شکایت کیفری طرح نمود بنابراین علیه ضامنین وظهرنویسان طرح دعوی کیفری امکانپذیر نیست .با اصلاحیه سال 1382قانون چک ضمن آنکه چکهای وعده دار،بدون تاریخ ،سفید امضاء،مشروط وبابت تضمین فاقد جنبه کیفری قلمدادشد (یعنی اقدام به صدورچک درصورتی واجداوصاف کیفری می باشد که بدون وعده وبتاریخ روز صادرشده باشد) ممنوعیت صدور اینگونه چکها نیز منتفی گردید.

2-    اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت: (چک درحکم سند لازم الاجراست )
دارنده چک می تواند درصورت عدم پرداخت وجه چک ، ازطریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده وصاحب حساب رانماید (درصورت تائید مطابقت امضاءموجود درچک ازسوی بانک محال علیه )

3-    اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم

دادخواست :
دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده وظهر نویسان با تقدیم دادخواست اقامه دعوی تجاری نماید .مزایای اقامه دعوی تجاری ازقرارزیر است :
الف : اقامه دعوی علیه همه مسئولین ازجمله ظهر نویسان
ب : صدور قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی
شرایط اقامه دعوی تجاری :
*اخذ گواهی عدم پرداخت (جایگزین واخواست درسفته وبرات است )درظرف 15روز یا 45روز یا 4ماه ازتاریخ صدورچک مستنداًبه مواد 315و317ق .تجارت برحسب مورد.
*اقامه دعوی درظرف یکسال یا دوسال ازتاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت مستنداًبه مواد286،287و314ق.تجارت برحسب مورد.
4-اقامه دعوی مدنی ازطریق تقدیم دادخواست :
دارنده چک درهرحال حق اقامه دعوی علیه صادر کننده چک را دارد خواه دارنده به وظایف خود عمل نموده باشد یا عمل ننموده باشد

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.