دیه گردن در سال ۱۴۰۱​، در خمیدگی گردن بر اثر شکستگی، بدون بهبودی این حالت، یک دیه کامل و در صورت بهبودی و رفع کجی، ارش می باشد. دیه شکستن گردن 1401، بدون کج شدگی، ارش است. دیه نقص در جویدن، حرکت گردن، بلع و سایر عارضه های ناشی از شکستن گردن، ارش خواهد بود.

دیه، مجازاتی است که موارد اعمال مخصوص به خود را دارد. قانون گذار، در جرایم عمدی که به هر علتی، امکان قصاص نیست و یا اولیای دم و مجنی علیه، بر دیه، به جای قصاص توافق می کنند، همچنین، در جرایم غیر عمد، آن را پیش بینی، کرده است. مرتکبین جرایم عمد یا غیر عمد و در مواردی، عاقله، باید، دیه را به مجنی علیه یا اولیای دم وی بپردازند.

دیه، در خصوص جنایات عمد یا غیر عمد، بر اعضای بدن نیز وجود دارد. گردن، یکی از اعضای بدن انسان است که قانون گذار، در خصوص کج شدگی، شکستگی و نواقص ناشی از شکستگی آن، دیه پیش بینی نموده و اهمیت این موضوع، به حدی می باشد که گاهی، دیه ناقص شدن گردن در سال ۱۴۰۱، به یک دیه کامل نیز می رسد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، دیه گردن را، در فرض کج شدگی ناشی از شکستن بررسی کنیم؛ سپس، بگوییم، دیه شکستن گردن 1401، بدون کج شدن آن چقدر است و توضیح دهیم، در صورتی که بر اثر ناقص شدن گردن، نقصی در حرکت، بلع و جویدن ایجاد شود، دیه آن، چگونه محاسبه خواهد شد.

دیه گردن در سال ۱۴۰۱​، بسته به این دارد که آسیب وارده به گردن، از چه نوعی باشد. قانون گذار، دیه ناقص شدن گردن، دیه کج شدن گردن، با فرض بهبود یا عدم بهبود کج شدگی و دیه شکستن گردن 1401 را در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی نموده است. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره دیه شکستن گردن در سال ۱۴۰۱​، در حالت کج شدن گردن بر اثر شکستگی، صحبت کنیم. 

دیه کج شدن گردن در اثر شکستگی در ماده 626 قانون مجازات اسلامی، مورد پیش بینی، قرار گرفته است. این ماده، در خصوص دیه گردن در سال ۱۴۰۱​، زمانی که گردن، بر اثر شکستگی، کج شود، مقرر می دارد: "کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی، در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت، موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی، موجب ارش است." طبق این ماده، برای دیه کج شدن گردن در اثر شکستگی، دو حالت در نظر گرفته شده است : 

دیه گردن در سال ۱۴۰۱، زمانی که گردن، بر اثر شکستگی، کج و خمیده شده و این حالت، بهبود نیابد؛ دیه کامل انسان، یعنی 600 میلیون تومان خواهد بود .

دیه گردن در سال1401، زمانی که گردن، بر اثر شکستگی، کج و خمیده شده و این حالت، بهبود یابد؛ ارش، خواهد بود که مبلغ آن را قاضی تعیین می کند.

پس از صحبت در خصوص دیه گردن در سال 1401، زمانی که گردن، بر اثر شکستگی کج و خمیده شود، در ادامه، قصد داریم، دیه شکستن گردن در سال ۱۴۰۱ را بدون اینکه خمیده یا کج شود، بررسی کرده و بگوییم که میزان دیه گردن، در این حالت، بر اساس قانون مجازات اسلامی، چقدر خواهد بود. 

در قسمت قبل، دیه گردن در سال 1401 را بررسی کردیم و گفتیم که دیه شکستن گردن ۱۴۰۱، در حالتی که شکستگی گردن، موجب خمیدگی آن شود و بهبود نیابد، یک دیه کامل می باشد. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درخصوص دیه شکستن گردن 1401، بدون خمیدگی گردن صحبت کنیم و بگوییم که دیه آن، چقدر است.

ماده 626 قانون مجازات اسلامی، دیه شکستن گردن 1401، بدون خمیدگی گردن را پیش بینی کرده است. این ماده، مقرر می دارد: "شکستگی گردن، بدون کج شدن و خمیدگی آن، موجب ارش است." طبق این ماده، شکستگی گردن بدون کج شدن آن، سبب تعلق ارش، به مجنی علیه می باشد. از آنجا که مبلغ ارش، معیین نیست، قاضی آن را، پس از اعلام نظر پزشکی قانونی، تعیین می نماید.

پس از صحبت در خصوص دیه شکستن گردن 1401، بدون خمیدگی گردن، در ادامه مقاله، قصد داریم، توضیح دهیم، وضعیت دیه، در مواردی که آسیب وارده به گردن، مشکلاتی را در بلع یا جویدن یا حرکت گردن پیش می آورد، به چه شکل، خواهد بود و میزان دیه ناقص شدن گردن، چگونه محاسبه می شود.

همانگونه که در قسمت های قبل، توضیح دادیم، دیه گردن در سال 1401، با توجه به اینکه گردن، کج شود یا صرفا بشکند و با توجه به اینکه این کج شدگی، بهبود یابد یا نه، متفاوت می باشد. گاهی آسیب وارده به گردن، سبب ناقص شدن گردن و ایجاد مشکلاتی در بلع، جویدن، حرکت گردن و نقص در این موارد می شود.

قانون گذار، ارش و دیه ناقص شدن گردن را نیز، مورد پیش بینی قرار داده است. در این قسمت، قصد داریم، درباره دیه ناقص شدن گردن در سال 1401 صحبت کنیم و بگوییم که میزان دیه ناقص شدن گردن در سال 1401، چه مبلغی بوده و چگونه تعیین می گردد. ماده 628 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص، مقرر می دارد: "جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود، موجب ارش است."

بر اساس این ماده، اگر به گردن کسی صدمه ای وارد شود که موجب ناقص شدن گردن شود، مثل اینکه مانع از فرو بردن یا جویدن غذا گردد و یا مانع از حرکت گردن بشود، ارش در پی خواهد داشت. از آنجا که مقدار ارش مشخص نیست، قاضی پرونده مبلغ آن را با در نظر گرفتن نرخ دیه در سال 1401 و نظر کارشناس پزشکی قانونی، معیین می کند.

دیه شکستن گردن در سال 1401 بدون کج شدن آن ارش است که مقدار آن را قاضی تعیین می کند و جزئیات این موضوع در متن مقاله ارائه شده است.

دیه خمیدگی گردن در سال 1401 در صورت عدم بهبودی خمیدگی موجب دیه کامل و در صورت زوال و بهبودی خمیدگی ارش می باشد که جزئیات این موضوع در متن مقاله ارائه شده است.

دیه ناقص شدن گردن در صورتی که مانع فرو بردن غذا شود ارش می باشد که جزئیات مربوط به این موضوع در متن مقاله ارائه شده است.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.