در سال 1401، دیه اندام تناسلی برای زن، معادل دیه کامل بوده که نیمی از آن، توسط صندوق تامین خسارت های بدنی، پرداخت می شود. دیه اندام تناسلی مرد، نیز معادل 600 میلیون تومان یا همان دیه کامل یک انسان است. همچنین، نرخ ارش دیه بیضه راست، 200 و بیضه چپ 400 میلیون تومان، در نظر گرفته شده است.

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، در راستای جبران خسارت وارده و همچنین جلوگیری از بروز دوباره جرائم در جامعه، مجازات های مختلفی، اعم از مجازات بدنی، مجازات های محدودکننده و جزای نقدی را برای مرتکبین، در نظر گرفته است. یکی از این مجازات ها، دیه می باشد.

از جمله انواع دیه، دیه اندام تناسلی بوده که میزان آن، برای اندام تناسلی مردان و زنان و در مورد انواع آسیب ها، به تفکیک، در قانون مجازات اسلامی، بیان شده است. اهمیت این عضو از نظر قانون گذار، تا اندازه ای بوده که حتی، در برخی موارد، دیه اندام تناسلی، به اندازه دیه کامل انسان نیز تعیین شده است.

با توجه به توضیحات بالا، در این مقاله دینا، ابتدا نرخ دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن و مرد در سال 1401 را بیان می کنیم، سپس، به بررسی نرخ دیه فلج کردن اندام تناسلی مرد در سال ۱۴۰۱ می پردازیم. در ادامه نیز در خصوص، نرخ ارش بیضه راست و چپ صحبت خواهیم کرد.

دیه در تعریف قانونی، مالی است که شرع، برای جنایات غیر عمدی یا در جنایت های عمدی که به هر علتی امکان قصاص وجود ندارد، تعیین کرده است. یکی از انواع دیه، دیه اندام تناسلی می باشد. اندام تناسلی به دلیل اینکه امکان ادامه نسل انسان ها را فراهم می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا، قانون گذار در بخش دیات قانون مجازات اسلامی، نحوه تعیین دیه اندام تناسلی را بیان کرده است.

برای بررسی نرخ دیه اندام تناسلی زن در سال 1401، باید به ماده 664 قانون مجازات اسلامی و مقرره نرخ دیه کامل انسان رجوع کرد. قانون گذار در این ماده، دیه قطع و از بین بردن هریک از دو طرف اندام تناسلی زن را برابر با نصف دیه کامل زن دانسته است. همچنین بیان کرده، این حکم، عام است و سن زن، باکره یا غیر باکره بودن و سالم یا ناسالم بودن او در میزان دیه، تاثیر گذار نیست.

دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱، توسط رئیس قوه قضاییه 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در ماده مذکور نیز حکم قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، نصف دیه کامل تعیین شده که معادل 300 میلیون تومان، می باشد؛ در صورتی که اقدام انجام شده توسط مرتکب، منجر به قطع و از بین رفتن کامل اندام تناسلی زن شود، مرتکب به پرداخت دیه ای معادل با نرخ دیه کامل انسان، محکوم می شود که مبلغ آن در سال 1401،  600 میلیون تومان تعیین شده است.

همانطور که گفته شد، مجازات قطع و از بین بردن اندام تناسلی، پرداخت دیه توسط مرتکب است. این مجازات با اثبات رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه حاصل شده، قابل مطالبه می باشد. برای پاسخ به این سوال که دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد در سال ۱۴۰۱، چقدر است، باید ابتدا به بررسی مواد قانونی که نحوه تعیین نرخ دیه را بیان کرده اند، بپردازیم.

قانون گذار، در ماده 662 قانون مجازات اسلامی، بیان کرده، نرخ دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا قسمت ختنه گاه یا بیشتر از آن، برابر با دیه کامل انسان است. در ادامه نیز با بیان اینکه اوصافی مانند سن و سالم یا ناسالم بودن مجنی علیه تفاوتی در حکم ایجاد نمی کند، بر عام بودن این حکم تاکید می کند.

در تبصره ماده مذکور، حالتی پیش بینی شده که در آن، قسمتی از ختنه گاه، توسط یک شخص و قسمت دیگر آن، توسط شخص دیگری قطع شده است؛ در چنین حالتی هر یک از این اشخاص به میزان مساحتی که قطع کرده اند، ضامن هستند و باید دیه آن را پرداخت نمایند.

برای تعیین دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد در سال 1401، باید این مواد قانونی را با نرخ تعیین شده برای دیه انسان کامل در سال ۱۴۰۱، تطبیق دهیم. همان طور که پیش از این مطرح شد، قانون گذار، دیه قطع یا از بین بردن اندام تناسلی مرد را برابر با دیه کامل دانسته است؛ در نتیجه، فردی که مرتکب به قطع اندام تناسلی مردی بشود، باید مطابق با نرخ دیه سال 1401، مبلغ 600 میلیون تومان دیه به مجنی علیه پرداخت کند.

تا به اینجا در خصوص دیه قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن و مرد در سال ۱۴۰۱، صحبت کردیم و با بررسی مواد قانونی که در این خصوص وجود دارد، نرخ ارش دیه این اندام، در سال 1401، را تعیین کردیم. در ادامه می خواهیم، نحوه محاسبه نرخ دیه فلج کردن اندام تناسلی مرد را مطابق با قانون مجازات اسلامی، مشخص کنیم.

در ماده 663 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار دو حالت را پیش بینی کرده است؛ حالت اول، به قطع اندام تناسلی که فلج باشد اشاره دارد و حالت دوم، شرایطی را در بر می گیرد که مرتکب، سبب فلج شدن اندام تناسلی سالم می شود. در حالت اول، مرتکب، ملزم به پرداخت یک سوم دیه کامل انسان، بر اساس نرخ دیه در سال 1401، به مجنی علیه می باشد و در حالت دوم، به پرداخت دیه ای معادل هزینه دو سوم دیه کامل، محکوم می شود.

همچنین، در تبصره این ماده اشاره شده است که قطع قسمتی از اندام تناسلی فلج، به نسبت تمام اندام تناسلی نیز دارای دیه می باشد و مرتکب، ملزم است دیه آن را مطابق با نرخ روز پرداخت کند، هرچند که عمل ارتکابی در گذشته رخ داده باشد و نرخ روز، با نرخ آن زمان، متفاوت باشد.

برای محاسبه نرخ ارش دیه فلج کردن اندام تناسلی مرد نیز باید مانند موارد قبلی، به نرخ دیه مصوب برای سال 1401، رجوع کنیم. نرخ دیه انسان کامل در سال ۱۴۰۱، 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین، در حالت اول مدنظر ماده 663، مبلغ دیه، معادل 200 میلیون تومان، می باشد. در حالت دوم نیز، گفته شده، دیه فلج کردن اندام سالم، باید معادل دو سوم نرخ دیه کامل باشد که در سال 1401، این مبلغ، 400 میلیون تومان می باشد.

پس از بررسی احکام قانونی مربوط به قطع و از بین بردن اندام تناسلی زن و مرد و نحوه تعیین مبلغ دیه آن در سال 1401، در این بخش، می خواهیم در خصوص نرخ ارش دیه بیضه راست و چپ و دیه تورم آن، صحبت کنیم و با بررسی قانون، مبلغ آن را با توجه به نرخ دیه در سال ۱۴۰۱، مشخص کنیم.

در ماده 665 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار، چند حالت متفاوت را برای آسیب به بیضه راست و چپ، پیش بینی کرده است و برای هر یک از آن ها دیه مشخصی در نظر گرفته است. حالت اول، قطع دو بیضه مرد به طور همزمان است که مرتکب چنین عملی، باید مبلغی معادل دیه انسان کامل را به عنوان دیه پرداخت کند؛ این مبلغ در سال 1401، معادل 600 میلیون تومان است.

حالت دوم، قطع بیضه چپ است که دیه آن، دو سوم دیه کامل است. حالت سوم، قطع بیضه راست مجنی علیه است که قانون گذار برای آن، دیه ای معادل یک سوم دیه کامل انسان، در نظر گرفته است. اگر بخواهیم دیه این دو حالت را با توجه به نرخ سال ۱۴۰۱، بررسی کنیم، مرتکب، ملزم به پرداخت 400 میلیون تومان در حالت اول و 200 میلیون تومان در حالت دوم، می باشد.

در تبصره این ماده نیز مانند موارد قبلی، تاکید شده است که این حکم، با تغییر اوصافی مانند سن و سال مجنی علیه و سالم یا ناسالم بودن وی، تغیری پیدا نمی کند؛ در واقع، اگر دیه بیضه چپ یک مرد بالغ و سالم را 400 میلیون تومان در نظر بگیریم، دیه بیضه چپ یک کودک نیز، به همان میزان، یعنی 400 میلیون تومان است.

در ماده 666 نیز این حکم، مقرر شده است که در صورتی که اقدام مرتکب، سبب ایجاد تورم شود، ملزم به پرداخت دیه تورم است؛ در چنین شرایطی اگر این تورم، مشکل دیگری برای فرد صدمه دیده ایجاد نکند، قانون گذار، دیه ای معادل دو دهم دیه کامل، برای آن در نظر گرفته است. اما در صورتی که این تورم، مانع راه رفتن مفید فرد شود، دیه آن را به هشت دهم دیه کامل افزایش داده است که با توجه به نرخ دیه 1401، در حالت اول، معادل مبلغ 120 میلیون تومان و در حالت دوم، معادل 480 میلیون تومان می باشد.

دیه از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن معادل نصف دیه کامل انسان، در سال 1401 یعنی 300 میلیون تومان و دیه قطع کامل اندام تناسلی زن برابر با 600 میلیون تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به متن مقاله مراجعه کنید.نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیه اندام تناسلی مرد معادل دیه کامل انسان در نظر گرفته شده که در سال 1401 معادل با 600 میلیون تومان است برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به متن مقاله مراجعه کنید.

دیه بیضه چپ معادل دو سوم دیه کامل انسان و دیه بیضه راست معادل یک سوم آن می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به متن مقاله مراجعه کنید.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.