دیه ضربه به سر در سال 1401 ، در حالت کبودی سر ، شامل یک و نیم هزارم دیه کامل و دیه تورم کله ، به صورت ارش بوده و مبلغ و قیمت آن ، توسط قاضی مشخص می شود . دیه ضربه مغزی نیز ، بسته به اینکه ضربه وارده ، به صورت هاشمه ، منقله یا مامومه باشد ، متفاوت خواهد بود و به ترتیب ، به میزان ده درصد ، پانزده درصد و ثلث دیه می باشد .

یکی از مهم ترین اندام های حیاتی بدن انسان ، سر و صورت می باشد که آسیب وارد آوردن به آن ، توسط دیگران ، مشمول پرداخت خسارت مالی ، تحت عنوان دیه است . ضربه وارد نمودن به سر ، ممکن است به صورت های مختلفی ایجاد شده که از خفیف به شدید ، شامل مواردی ، مثل کبودی و تورم کله ، تا ضربه مغزی می شود که گاها ، ممکن است این آسیب ها ، منجر به کما رفتن فرد نیز بشود .

در تمامی این حالات ، دیه ضربه به سر ، با مقدار مشخص شده توسط قانونگذار و یا به میزانی که پزشک قانونی و قاضی دادگاه مشخص می کنند ، تعیین گشته و باید توسط مرتکب ، پرداخت گردد . مبلغ دیه انواع آسیب های وارده به سر ، بسته به نوع آسیب ، متفاوت بوده و در صورت عدم پرداخت ، ممکن است سبب توقیف اموال یا جلب مسئول پرداخت آن گردد . به همین مناسبت ، اطلاع از قیمت و مبلغ دیه کبودی و تورم کله و میزان مبلغ ارش ضربه مغزی ، ضروری می باشد.

از این رو ، در این مقاله ، قصد داریم ، به صورت جداگانه ، دیه ضربه به سر در سال 1401 را در حالت کبودی و ایجاد تورم در آن ، در حالت شکستگی استخوان سر و در حالت آسیب به سر که منجر به ضربه مغزی فرد شده است ، مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان ، مقدار ، مبلغ و میزان آن را مشخص کنیم .

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، در صورت ارتکاب جرم عمدی ، بر جان ، اعضا یا منافع اعضای بدن انسان ، اگر حکم به قصاص صادر نشود ، دیه مقرر می گردد . در قانون مجازات اسلامی ، دیه ای که به افراد تعلق می گیرد ، ممکن است میزان و مقدار آن ، در قانون مشخص شده باشد که آن را دیه مقدر نامیده و در مواردی ، امکان دارد میزان دیه ، مشخص نشده و از طریق قاضی ، با جلب نظر کارشناس ، مقدار آن تعیین گردد که به آن ، دیه غیر مقدر یا ارش گفته می شود .

اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که اگر فردی ، ضربه ای به سر دیگری وارد نماید که منجر به کبودی آن شود ، چه میزان دیه باید بپردازد ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، باید ماده 714 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم . در این ماده ، دیه و ارش کبودی صورت ، تعیین شده است که بر اساس آن ، سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم دیه کامل انسان ، کبود شدن صورت ، سه هزارم دیه کامل و سرخ شدن آن ، یک و نیم هزارم دیه کامل است .

اما به موجب تبصره 2 همین ماده ، در صورتی که پوست سر افراد ، تغییر رنگ پیدا کرده و به اصطلاح ، کبود شود ، ارش تعلق می گیرد که در مقاله میزان مبلغ دیه کبودی ، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت . بنابراین ، ضربه به سر فرد در حالت کبودی ، ارش دارد . ارش کبودی سر ، دیه ای است که دادگاه ، مقدار و میزان آن را با توجه به آسیب وارده ، مشخص می کند و مبلغ ثابت و مشخصی ندارد .

در قسمت قبل ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ و میزان مبلغ دیه کبودی آن را مورد بررسی قرار دادیم . اما ضربه به سر ، گاهی شامل عوارض دیگری ، همچون تورم سر نیز می گردد. به همین مناسبت ، ممکن است این سوال نیز مطرح شود که دیه ضربه به سر در سال 1401 ، در حالت تورم ، چقدر می باشد و اگر فردی ، آسیب منجر به تورم به سر افراد وارد نماید ، چه مبلغ و میزان دیه باید پرداخت نماید ؟

میزان دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ، در حالت تورم ، بر اساس ماده 715 قانون مجازات اسلامی ، مقرر شده است . بر اساس این ماده ، صدمه ای که منجر به تورم بدن یا سر و صورت افراد بشود ، منجر به ثابت شدن ارش ، برای ورم کردن خواهد شد . البته ، در صورتی که ضربه وارد کردن به سر و ورم نمودن سر ، منجر به تغییر رنگ پوست سر یا کبود شدن سر هم شده باشد ، علاوه بر اینکه ارش تورم سر باید پرداخت شود ، ارش و دیه کبود شدن سر نیز باید پرداخت گردد که میزان ارش و دیه ضربه به سر در حالت کبودی را در قسمت قبل ، بیان نمودیم .

اما سوال مطرح شده ، آن است که ارش ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ، در حالت تورم ، چقدر است و میزان مبلغ آن چگونه محاسبه می شود ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا ، میزان و مقدار ارش ضربه به سر ، در حالت تورم را قاضی دادگاه ، با در نظر گرفتن میزان خسارات وارد شده به فرد و نظریه پزشکی قانونی تعیین می نماید ؛ فلذا ارش تورم سر ، مقدار مشخصی نداشته و در هر مورد ، ممکن است مقدار آن متفاوت باشد .

در قسمت های قبل ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ که منجر به کبود شدن یا تورم کله شود را مورد بررسی قرار دادیم. اما در برخی موارد ، ممکن است ضربه وارده به سر ، منجر به شکستن آن گردد . شکستگی سر ، که غالبا به دلیل جرم ضرب و جرح یا تصادفات رخ می دهد ، به نسبت ، دیه بیشتری نسبت به کبودی و تورم کله دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم به بررسی میزان دیه ضربه به سر در سال 1401، در حالت شکستگی استخوان سر بپردازیم .

در توضیح اینکه دیه شکستگی استخوان سر چقدر می باشد ، ماده 709 قانون مجازات اسلامی ، تعیین تکلیف کرده و علاوه بر دیه شکستگی استخوان سر ، دیه انواع آسیب های وارده به سر ، از جمله دیه خراش ، بریدگی و غیر این ها را نیز تعیین نموده است . در این ماده ، آسیب به سر که منجر به شکسته شدن استخوان آن گردد ، تحت عنوان « هاشمه » نامگذاری شده است . این آسیب ، حتی اگر جراحتی را در پوست سر ایجاد نکرده و صرفا منجر به شکستگی استخوان سر گردد ، به مبلغ ده صدم دیه کامل انسان ، دیه برای آن تعیین می شود .

بنابراین ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ،​ در حالت شکستگی استخوان سر ، منجر به پرداخت ده درصد دیه کامل خواهد شد . نرخ دیه سال 1401 ، معادل 600 میلیون تومان در ماه های غیر حرام است . لذا ، در صورت شکستن استخوان سر دیگری ، دیه ای معادل 60 میلیون تومان باید ، توسط مسئول پرداخت دیه ، داده شود.

بیشتر بخوانید : مبلغ دیه کامل انسان

مبلغ دیه کامل انسان، در سال ۱۴۰۱ ، در ماه های غیر حرام ، ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ، ۸۰۰ میلیون تومان می باشد .

گاهی ، ضربه وارد شده به سر انسان ، علاوه بر ایجاد مواردی ، همچون کبودی یا تورم کله ، منجر به شکستگی استخوان سر و در نهایت ، ضربه مغزی می شود که ضربه مغزی ، ضایعه ای شدیدتر نسبت به موارد قبل می باشد . لذا ، پرداختن به این سوال ، ضروری است که دیه ضربه به سر در حالت ضربه مغزی، بر اساس نرخ دیه ضربه به سر در سال 1401 چقدر است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت ، ضربه ای که به سر وارد می شود ، ممکن است شدت و ضعف داشته باشد و به همین لحاظ ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ، در حالت ضربه مغزی ، ممکن است در هر مورد متفاوت باشد . با این توضیح که ، در قانون مجازات اسلامی ، دیه ای ، با عنوان دیه ضربه مغزی ، بیان نشده و دیه آسیب های وارد شده به سر ، با عناوین متفاوتی ، مشخص گردیده است .

به عنوان نمونه ، دیه هاشمه ( ضربه به سر که منجر به شکستگی استخوان سر شود ) ، ده درصد دیه کامل است . همچنین ، مُنَقَّله ( جراحتی که درمان آن ، جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ) به میزان پانزده درصد دیه کامل می باشد . همچنین ، دیه مامومه ( جراحتی که به کیسه مغز برسد ) نیز ، یک سوم یا ثلث دیه کامل بوده و دیه دامغه ( جراحتی که کیسه مغز را هم پاره کرده باشد ) ، علاوه بر دیه مامومه ، ارش پاره شدن کیسه مغز را هم در بر دارد .

بنابراین ، در صورتی که فردی ، دچار آسیب ضربه مغزی شده باشد ، پزشکی قانونی ، آسیب وارده به سر را با یکی از حالات ذکر شده ، مطابقت می دهد و در صورتی که ضربه مغزی ، متناسب با هر یک از آسیب ها و جراحات مذکور در ماده 709 قانون مجازات اسلامی باشد ، دادگاه ، مرتکب را به پرداخت میزان مبلغ دیه آن ، محکوم خواهد نمود .

به عنوان نمونه ، دیه کامل انسان در سال 1401 ، معادل 600 میلیون تومان است و اگر ضربه به سر ، به صورت هاشمه ( شکستگی استخوان سر باشد ) ، مبلغ و قیمت دیه آن ، معادل 60 میلیون تومان خواهد شد و اگر به صورت منقله باشد ، 90 میلیون و اگر به صورت مامومه باشد ، 200 میلیون تومان دیه دارد .

ضربه به سر که بعضا با شکستگی یا ضربه مغزی همراه می باشد ، در مواردی ، ممکن است آسیب های عمیق تری را وارد نموده و گاها ، منجر به ایجاد حالت کما یا اغما در فرد گردد . در این صورت ، این سوال مطرح می شود که دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱​ ، در حالت به کما رفتن چقدر است ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، باید ماده 680 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم که در این ماده ، مبلغ و قیمت دیه به کما رفتن بیان شده است .

بر اساس ماده مذکور ، در صورتی که فردی ، در اثر جنایت وارده ، از جمله ، ضربه وارد شدن به سر ، بیهوش شود و یا اینکه به کما رود ، در صورتی که این کما رفتن ، منجر به فوت شدن وی گردد ، مرتکب باید دیه نفس را پرداخت نموده و در صورتی که پس از کما رفتن به هوش آید ، مرتکب ، باید به مناسبت مدتی که فرد در اغما بوده است ، ارش پرداخت کند .

لازم به ذکر است که اگر به دلیل ضربه به سر و کما رفتن فرد ، عوارض و آسیب های دیگری نیز ایجاد شود ، مانند زمانی که فرد ، دچار فراموشی یا از دست دادن قدرت حافظه و تکلم می شود ، بابت آن نیز دیه یا ارش جداگانه ای ، قابل پرداخت خواهد بود که بر حسب مورد ، میزان و قیمت دیه از بین رفتن منافع اعضا ، طبق قانون ، مشخص می شود .

بر اساس قانون مجازات اسلامی میزان دیه کبودی سر در سال 1401 معادل یک و نیم هزارم دیه کامل انسان می باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

بر اساس قانون مجازات اسلامی متورم شدن سر ارش یا دیه غیر مقدر دارد که میزان آن توسط قاضی و با جلب نظریه پزشکی قانونی تعیین خواهد شد که برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

میزان دیه وارد شدن ضربه به مغز بسته به اینکه جراحت وارده به حالت هاشمه یا منقله یا مامومه باشد متفاوت بوده و به ترتیب شامل ده یا پانزده یا ثلث دیه کامل خواهد شد که شرح کامل میزان آن در متن مقاله ذکر شده است .

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.