دیه دست

میزان دیه دست ۱۴۰۱، با توجه به نوع آسیب وارده، متفاوت است. با این توضیح که دیه قطع دست یا قطع تمام انگشتان آن، نصف دیه کامل، دیه حارصه دست، 1 صدم دیه دست، دیه فلج شدن دست، دو سوم دیه دست، یعنی دو سوم نصف دیه کامل و دیه کبودی دست، یک و نیم هزارم دیه کامل می باشد. همچنین، دیه تورم دست، ارش بوده که قاضی، میزان آن را بر اساس نرخ ارش 1401، تعیین خواهد کرد.

به طور معمول، هنگام یک درگیری عمدی یا بروز حادثه ای غیر عمدی، دست ها، از اولین اعضایی هستند که ممکن است دچار انواع آسیب ها و جراحات شوند؛ چراکه معمولا، انسان، با کمک گرفتن از دست هایش، سعی در محافظت و دفاع از خود دارد. لذا، دیه دست، با توجه به انواع جراحات و آسیب های وارده به آن، در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است.

آسیب های وارده به دست در اثر یک حادثه عمدی یا غیر عمدی، می تواند، شامل قطع شدن، فلج شدن، شکستن، کبودی، تورم، دررفتگی یا جراحاتی نظیر خراشیدگی، پارگی گوشت دست یا ایجاد زخمی باشد که به استخوان دست می رسد. بر این اساس، دیه دست، برای تمامی آسیب ها، یکسان نبوده و برای اطلاع از میزان دیه هر آسیب، باید، مواد مربوط به دیه هر آسیب و جراحت را در قانون مجازات اسلامی، بررسی کرد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، در خصوص دیه دست ۱۴۰۱ و نرخ ارش آن، بر اساس انواع آسیب های وارده به این عضو، صحبت کنیم. در این راستا، ابتدا، جراحات دست را نام برده و سپس، میزان دیه این جراحت ها، همچنین، آسیب هایی نظیر کبودی، تورم، دررفتگی، ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان دست، فلج شدن یا قطع شدن این عضو و هریک از انگشتان آن را توضیح خواهیم داد.

همانگونه که گفتیم، دست یکی از کاربردی ترین اعضای بدن، به ویژه هنگام دفاع از خود می باشد و از همین رو، ممکن است در اتفاقات، دچار آسیب هایی جدی شود. دیه آسیب های دست در قانون مجازات اسلامی آمده که میزان آن، بر اساس نوع آسیب که می تواند، شامل انواع جراحات یا آسیب هایی نظیر دررفتگی، ترک خوردن، فلج شدن یا قطع شدن باشد، متفاوت است.

در این قسمت از مقاله، قصد داریم، در خصوص دیه و ارش جراحات دست، از منظر قانون مجازات اسلامی، صحبت کنیم و بگوییم که دیه دست و نرخ ارش ۱۴۰۱ آن​، در هریک از این جراحات، چقدر است. برای این امر، ابتدا باید، انواع جراحات وارده بر اعضای بدن و تعریف آن ها را از منظر ماده 709 قانون مجازات اسلامی، بررسی کرده و سپس، بگوییم، دیه دست 1401 و نرخ ارش آن، در هریک از انواع این جراحات، چقدر می باشد.

ماده 709 قانون مجازات اسلامی، انواع جراحات وارده به بدن انسان را شامل حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه، منقله، مامومه و دامغه می داند که برخی از آن ها، نظیر دامغه یا مامومه، مربوط به مغز بوده و ارتباطی با سایر اعضا، ندارند.

میزان دیه هریک از این جراحات، در خصوص وارد شدن آن ها، به سر و صورت، در همین ماده، مشخص شده است و بر اساس تبصره ماده 710 قانون مجازات، میزان دیه این جراحات، در غیر سر و صورت، بر حسب دیه مقدر آن عضو محاسبه، خواهد شد و چنانچه، عضو آسیب دیده، دیه مقدر نداشته باشد، برای جراحت وارده، ارش تعیین می گردد.

با توجه به توضیحات ذکر شده و با در نظر گرفتن ماده 709 و 7010 قانون مجازات و اینکه دست، عضوی غیر از سر و صورت است و دیه مقدر دارد که این دیه مقدر، در از بین بردن و قطع کردن هریک از دست ها، نصف دیه کامل می باشد، تعریف جراحات وارده بر دست انسان و دیه دست 1401 و نرخ ارش آن، در خصوص هریک از این جراحات، به شرح زیر است:

حارصه: حارصه، خراشیدگی پوست اعضای بدن یا صورت است، بدون آنکه خونی جاری شود و میزان دیه آن، یک صدم دیه کامل می باشد. اما، با توجه به اینکه دست، عضوی غیر سر و صورت است و دیه مقدر نیز دارد، این یک صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان بوده، محاسبه خواهد شد و بر این اساس، دیه دست ۱۴۰۱​، در جراحت حارصه، یک صدم نصف دیه کامل، یعنی 3 میلیون تومان می باشد.

دامیه: دامیه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت است که سبب جاری شدن خون، به میزان کم یا زیاد می گردد و میزان دیه آن، دو صدم دیه کامل می باشد. با در نظر گرفتن ماده 710 قانون مجازات و محاسبه دو صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان می باشد، دیه دست 1401، در جراحت دامیه، 6 میلیون تومان خواهد بود.

متلاحمه: متلاحمه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که گوشت را عمیقا بریده، اما، به پوست استخوان نمی رسد و میزان دیه آن، سه صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه سه صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان است، دیه دست ۱۴۰۱​، در جراحت متلاحمه، 9 میلیون تومان خواهد بود.

سمحاق: سمحاق، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که به پوست روی استخوان رسیده ولی آن را کنار نمی زند و میزان دیه آن، چهار صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه چهار صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان است، دیه دست 1401، در جراحت سمحاق، 12 میلیون تومان خواهد بود.

موضحه: موضحه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که به پوست روی استخوان رسیده و آن را کنار می زند و میزان دیه آن، پنج صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه پنج صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان است، دیه دست ۱۴۰۱​، در جراحت موضحه، 15 میلیون تومان خواهد بود.

هاشمه: هاشمه، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که باعث شکسته شدن استخوان می گردد و میزان دیه آن، ده صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه ده صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان است، دیه دست 1401، در جراحت هاشمه، 30 میلیون تومان خواهد بود.

منقله: منقله، جراحتی بر اعضای بدن یا صورت بوده که بدون جابجایی استخوان، درمان نشود و میزان دیه آن، پانزده صدم دیه کامل می باشد. با محاسبه پانزده صدم، بر حسب دیه مقدر دست که در خصوص هر دست، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان است، دیه دست ۱۴۰۱​، در جراحت منقله، 45 میلیون تومان خواهد بود.

چنانچه آسیب عمدی یا غیر عمدی وارده بر دست انسان، سبب کبودی یا تغییر رنگ پوست آن شود، دیه به فرد، تعلق خواهد گرفت. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، با مراجعه به ماده 714 قانون مجازات اسلامی، در خصوص دیه دست و نرخ ارش ۱۴۰۱ آن، در آسیبی مانند کبودی صحبت کنیم. ماده 714 مقرر می دارد:

"دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌ شود، به این شرح است: ( الف)- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل" می باشد "(ب)- تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در بند (الف)" است.

بر اساس این ماده، دیه کبودی دست انسان، نصف دیه کبودی صورت او می باشد. دیه کبودی صورت، سه هزارم دیه کامل، یعنی 1 میلیون و هشتصد هزار تومان است که نصف سه هزارم دیه کامل، یعنی یک و نیم هزارم آن، برابر با 900 هزار تومان، خواهد بود و دیه کبودی دست، 900 هزار تومان می شود.

چنانچه ضربه و آسیب وارده، سبب تورم دست گردد، مرتکب، فارغ از عمدی بودن یا غیر عمدی بودن عملش، باید، ارش تورم دست را بر اساس نرخ دیه در سال 1401، به مجنی علیه یا اولیای دم او، بپردازد. برای اطلاع از ارش تورم دست، باید، به ماده 715 قانون مجازات اسلامی، مراجعه کرد. این ماده، در خصوص دیه تورم مقرر می دارد:

"صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه، علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ، به آن افزوده می‌ شود." بر اساس این ماده، چنانچه دست، بر اثر آسیب، متورم شود، مرتکب، موظف به پرداخت دیه غیر مقدر ارش، به آسیب دیده خواهد بود که مبلغ آن را قاضی، با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی و بر اساس نرخ ارش ۱۴۰۱ محاسبه خواهد کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، در خصوص دیه تورم و اعضایی که دیه تورم به آن ها، تعلق می گیرد، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید، آمده است، به علاقه مندان این موضوع، پیشنهاد می شود.

چنانچه، آسیب وارده به دست انسان، سبب دررفتگی استخوان آن شود، دیه دررفتگی استخوان دست، به مجنی علیه، تعلق می گیرد که میزان آن، بستگی به این داشته که دررفتگی استخوان، سبب شل شدن و از کار افتادگی دست بشود یا خیر. برای بررسی دیه دست 1401، در خصوص دررفتگی استخوان آن، باید، به ماده 571 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. این ماده، مقرر می دارد:

"دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت، موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب، موجب چهار پنجم از دوسوم دیه آن عضو می‌ باشد."

بر اساس این ماده، چنانچه دررفتگی استخوان دست از مفصل، موجب شل شدن و از کار افتادگی نگردد، دیه ارش، به مجنی علیه، تعلق می گیرد که قاضی، آن را بر اساس نرخ ارش 1401، محاسبه خواهد کرد. اما، در صورتی که دررفتگی، سبب شل شدن یا از کار افتادگی شود، دو سوم دیه دست، به مجنی علیه، تعلق می گیرد؛ دیه دست، در قطع شدن هر دست با انگشتان کامل، نصف مبلغ دیه کامل انسان است و دو سوم آن، برابر با 200 میلیون تومان خواهد شد.

شایان ذکر است، چنانچه دررفتگی استخوان دست از مفصل که موجب شلل و از کار افتادگی شده، بدون عیب، درمان شود، میزان دیه آن، چهار پنج از دو سوم دیه دست، خواهد بود. همانطور که گفتیم، دو سوم دیه دست، 200 میلیون تومان است و چهار پنجم این دو سوم، یعنی، چهار پنجم 200 میلیون تومان، برابر با 160 میلیون تومان می باشد.

ماده 569 قانون مجازات اسلامی، دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان هر عضو دارای دیه مقدر را پیش بینی کرده است. دست نیز، عضوی بوده که دارای دیه مقدر می باشد و چنانچه دچار آسیبی از نوع ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی شود، برای محاسبه دیه آن، باید، به این ماده مراجعه کرد. ماده 569 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد:

"الف-دیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستن آن است. ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو، یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است. ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند، بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است."

بر اساس این ماده، دیه شکستن استخوان دست، یک پنجم دیه دست، یعنی، یک پنجم نصف دیه کامل که برابر با 60 میلیون تومان است، می باشد و اگر شکستگی استخوان دست، بدون عیب، درمان گردد، دیه دست 1401، در این شرایط، چهار پنجم دیه شکستگی، یعنی چهار پنجم 60 میلیون تومان خواهد بود که مبلغی برابر با 48 میلیون تومان می شود.

همچنین، بر اساس این ماده، دیه ترک بر داشتن استخوان دست، چهار پنجم دیه شکستن آن، یعنی 48 میلیون تومان و دیه خرد شدن استخوان دست، یک سوم دیه دست، یعنی، یک سوم نصف دیه کامل که برابر با 100 میلیون تومان است، می باشد و اگر خرد شدگی استخوان دست، بدون عیب، درمان گردد، دیه دست 1401، در این شرایط، چهار پنجم دیه خرد شدگی، یعنی چهار پنجم 100 میلیون تومان خواهد بود که مبلغی برابر با 80 میلیون تومان می شود.

پس از صحبت از دیه تورم، کبودی، دررفتگی و خرد شدن استخوان دست و نرخ ارش 1401 آن در برخی آسیب ها، نظیر تورم، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره، دیه فلج کردن دست و انگشتان دست، صحبت کنیم و بگوییم که دیه دست ۱۴۰۱​، در خصوص فلج شدن آن، چقدر است.

ماده 644 قانون مجازات اسلامی، در خصوص دیه فلج کردن دست یا انگشتان آن، مقرر می دارد: "دیه فلج کردن هر دست، دوسوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت، دوسوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج، یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج، یک سوم دیه همان انگشت است.

بر اساس این ماده، دیه فلج کردن هر دست، دو سوم دیه دست، یعنی دو سوم نصف دیه کامل (300 میلیون تومان) می باشد که مبلغ آن، برابر با 200 میلیون تومان، خواهد شد. همچنین، دیه فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه انگشت فلج شده است که قانون گذار، دیه انگشتان اصلی را یک دهم دیه کامل (60 میلیون تومان) می داند و دو سوم یک دهم دیه کامل، برابر با 40 میلیون تومان خواهد بود.

چنانچه شخصی، به موجب یک اتفاق عمدی یا غیر عمدی، سبب قطع شدن دست یا انگشتان دست دیگری شود، باید، دیه این موضوع را به شخص آسیب دیده بپردازد که مبلغ بسیار سنگینی خواهد بود. دیه قطع کردن دست و انگشتان آن، در مواد 635 و 636 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است. این مواد، مقرر می دارند:

"قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دست ها، از مفصل مچ، به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است..." "قطع تمام انگشتان یک دست، از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است."

بر اساس این ماده، دیه دست 1401، در قطع شدن آن، برای هر دست اصلی، نصف دیه کامل، یعنی، 300 میلیون تومان، در قطع شدن هر انگشت، یک دهم دیه کامل، یعنی 60 میلیون تومان و در قطع شدن تمام انگشت های یک دست از انتها تا مچ دست نیز همانند قطع کامل دست، برابر با 300 میلیون تومان، خواهد بود و باید، به مجنی علیه، داده شود. شایان ذکر است، چنانچه فرد، دارای دست زائد باشد، دیه دست زائد که ارش است، بر اساس نرخ ارش ۱۴۰۱، به وی تعلق خواهد گرفت.

دیه انگشت دست، بسته به اینکه آسیب، به انگشتان اصلی، وارد شده باشد یا انگشتان زائد، متفاوت خواهد بود. لذا، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، با مراجعه به قانون مجازات اسلامی، در خصوص ارش و دیه انگشتان اصلی و انگشتان زائد، صحبت کنیم.

دیه انگشتان اصلی، بر اساس ماده 641 این قانون، یک دهم دیه کامل و دیه انگشتان زائد، یک سوم دیه انگشتان اصلی، یعنی، یک سوم یک دهم دیه کامل است. با توجه به نرخ دیه سال 1401 که 600 میلیون تومان می باشد، دیه انگشتان اصلی، برابر با 60 میلیون تومان و دیه انگشتان زائد، برابر با یک سوم 60 میلیون تومان، یعنی 20 میلیون تومان خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیه اعضای بدن و نحوه محاسبه آن، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید، با همین عنوان، آمده است، به علاقه مندان این موضوع، پیشنهاد می شود.

دیه کبودی دست در سال 1401 یک و نیم هزارم دیه کامل انسان یعنی مبلغ 900 هزار تومان می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

دیه قطع کردن هریک از دست ها در سال 1401 برابر نصف دیه کامل یعنی 300 میلیون تومان می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

دیه تورم دست در سال ۱۴۰۱ ارش می باشد که مبلغ آن را قاضی با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی تعیین خواهد کرد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

image
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir | 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.