فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل، صرفا در صورت وجود موارد قانونی، نظیر عدم تحویل ملک، توسط موجر، امکان پذیر بوده و فسخ کننده، باید، کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل را از جانب دو نفر قرارداد، بپردازد. میزان حق کمیسیون فسخ اجاره قبل از تحویل، کاملا بسته به میزان رهن و اجاره ملک دارد؛ چراکه کمیسیون بنگاه، با در نظر گرفتن این موارد، تعیین می گردد.

یکی از رایج ترین و پرکاردبرد ترین قراردادها، قرارداد اجاره است که در آن، موجر و مستاجر، طرفین قرارداد هستند و به موجب آن، موجر، در قبال دریافت اجاره بهایی معین، ملک خود را برای مدتی مشخص، به مستاجر، اجاره داده و در این مدت، مستاجر، مالک منافع ملک خواهد بود اما، عای رغم مالکیت، تا حد امکان، باید، از ورود خسارت، به ملک، جلوگیری کند.

هنگامی که دو نفر، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره در بنگاه می نمایند، باید، حق کمیسیون یا همان، حق واسطه گری و دلالی بنگاه را به او بپردازند و نحوه پرداخت این امر، به صورت نصف نصف می باشد. چنانچه موجر و مستاجر، قبل از تحویل ملک، به علت عدم تحویل ملک، توسط موجر یا به تصمیم مستاجر، اقدام به فسخ قرارداد کنند، پرداخت کمیسیون، شرایط ویژه ای پیدا کرده و وضعیت آن، تابع قواعد بخصوصی می باشد.

با توجه به اهمیت کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل، در این مقاله، قصد داریم، مساله فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل را بررسی کرده، در خصوص وضعیت کمیسیون بنگاه در این حالت و خسارت برهم خوردن عقد، به علت عدم تحویل ملک، صحبت کنیم و بگوییم که مسئول پرداخت کمیسیون، چه کسی می باشد و میزان آن، چقدر است.

بعد از بستن قرارداد اجاره و قبل از تحویل گرفتن ملک توسط مستاجر، ممکن است، یکی از طرفین عقد اجاره، به هر علتی، قصد بر هم زدن قرارداد اجاره را داشته باشد و بدین ترتیب، خسارتی بر دیگری وارد آورد که این امر، صرفا، در صورت وجود یکی از موارد فسخ، امکان پذیر خواهد بود. از جمله موارد فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل، عبارتند از:

وجود عیب در عین مستاجره ( ملک ): یعنی عیبی در ملک وجود داشته باشد که موجب نقص در منفعت ملک گردد یا استفاده از منغعت ملک را برای مستاجر، دشوار کند و موجر نیز اقدام به رفع آن، ننماید.

وجود حق فسخ در قرارداد اجاره: در قرارداد اجاره و در اغلب قرارداد ها، بندی با عنوان حق فسخ قرارداد یا خیارات قانونی، قرارداده شده است که در صورت وجود هر یک از آن ها، طرفین می توانند، قرارداد را فسخ نمایند.

عدم تحویل عین مستاجره: در صورت عدم تحویل عین مستاجره، توسط موجر، در موعد مقرر در قرارداد، مستاجر می تواند، قرارداد اجاره را فسخ نماید و از بروز خسارت به خود، جلوگیری کند. همچنین، چنانچه بندی تحت عنوان پرداخت خسارت، به موجب عدم تحویل، در قرارداد، پیش بینی شده باشد، مستاجر می تواند، اقدام به مطالبه خسارت، به علت عدم تحویل ملک نماید.

چنانچه موجر و مستاجر، قرارداد اجاره خود را در بنگاه، تنظیم نموده باشند و بخواهند، پیش از تحویل مال الاجاره، قرارداد خود را فسخ نمایند، باید کمیسیون بنگاه را بپردازند که قواعد ویژه ای داشته و در ادامه در خصوص قواعد این امر، یعنی کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل، صحبت خواهیم کرد.

همانطور که اشاره کردیم، چنانچه، طرفین عقد اجاره، بخواهند، قرارداد اجاره خود را پیش از تحویل، فسخ کنند، باید، کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل را به بنگاه، بپردازند. برای اینکه بدانیم منظور از کمیسیون فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل چیست، بهتر است ابتدا، در خصوص مفهوم کمیسیون، صحبت کنیم.

کمیسیون، مبلغی است که طرفین، بابت حق الزحمه، به بنگاه های مشاور املاک پرداخت می کنند و در واقع، حق دلالی یا واسطه گری بنگاه، در انعقاد قرارداد اجاره، به عنوان یک دلال و واسطه می باشد. نحوه پرداخت این کمیسیون، به صورت نصف نصف، توسط موجر و مستاجر خواهد بود.

در خصوص حق کمیسیون مشاورین املاک، بعد از فسخ قرارداد اجاره و پیش از تحویل ملک، باید گفت که مشاورین املاک با معرفی ملک به مستاجر و انعقاد قرارداد اجاره، استحقاق دریافت کمیسیون قانونی را داشته و نیازی نیست که ملک، تحویل مستاجر گردیده و قرارداد اجاره اجرا شود.

همانطور که گفتیم، هنگامی که طرفین عقد اجاره، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره در بنگاه می نمایند، باید، کمیسیون یا حق دلالی و واسطه گری بنگاه معاملات ملکی را بپردازند و این پرداخت به صورت نصف نصف خواهد بود مگر اینکه طرفین عقد، به نحو دیگری توافق کنند.

زمانی که طرفین عقد اجاره، به هر علتی، پیش از تحویل ملک، اقدام به فسخ قرارداد اجاره می کنند، همچنان، موظف به پرداخت کمیسیون بنگاه بوده و حتی فسخ قرارداد، به علت عدم تحویل ملک، تاثیری در عدم استحقاق بنگاه، به دریافت کمیسیون قرارداد اجاره نخواهد داشت و به عبارتی، حتی در صورت فسخ قرارداد اجاره، پیش از تحویل ملک نیز بنگاه، مستحق دریافت کمیسیون خود است؛ مگر اینکه علت فسخ بنگاه باشد و بدین ترتیب، به طرفین، خسارت وارد آورد.

سوالی که مطرح می شود این است که پرداخت کمیسیون بنگاه در فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل به عهده چه کسی است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، فسخ کننده، مسئول پرداخت کمیسیون بنگاه در فسخ قراداد اجاره پیش از تحویل می باشد و باید سهم هر دو نفر را بدهد.

لازم به ذکر است اگر در قرارداد شرط شده باشد که مبلغ کمیسیون طرف مقابل، در صورت فسخ قرارداد، با استفاده از خیارات قانونی، باید پرداخت گردد، فسخ کننده موظف به پرداخت حق کمیسیون به طرف مقابل می باشد، در غیر این صورت، فسخ کننده با خیارات قانونی، موظف به پرداخت کمیسیون نفر دیگر، نیست.

میزان حق کمیسیون بنگاه در فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل، مبلغ واحدی برای تمام قراردادها نبوده و کاملا، بسته به مبلغ رهن یا اجاره ملک مورد نظر دارد. چرا که کمیسیون بنگاه ها، با در نظر گرفتن درصدی از اجاره بهای ملک و مالیات آن، محاسبه می گردد.

از این رو، برای اطلاع از میزان حق کمیسیون بنگاه در فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل، فرمول محاسبه کمیسیون بنگاه در اجاره ملک را با ذکر یک مثال خواهیم گفت. چنانچه قیمت اجاره ماهانه یک ملک مبلغ 2 میلیون تومان باشد، ابتدا بنگاه، 25 درصد این مبلغ را محاسبه کرده و برای به دست آوردن مالیات، حاصل را در 9 درصد مالیات، ضرب می نماید، سپس 25 درصد اجاره ملک را با 9 درصد مالیات، جمع کرده و سهم کمیسیون هر طرف را مشخص می کند.

500/000=0/25*2000/000 کمیسیون

45/000=0/9*500/000 مالیات

545/000=500/000+45/000 سهم پرداختی هر نفر

شایان ذکر است در رهن ملک نیز ابتدا مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و سپس، بر اساس فرمول بالا، کمیسیون پرداختی هر فرد را مشخص می کنند که در صورت فسخ قرارداد اجاره یا رهن و اجاره پیش از تحویل، فسخ کننده، مسئول پرداخت سهم هر دو نفر قرارداد است.

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل در صورت وجود موارد قانونی نظیر حق فسخ یا عدم تحویل ملک توسط موجر امکان پذیر می باشد که جزئیات آن در متن مقاله اراده شده است.

مسئول پرداخت کمیسیون بنگاه در فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل فسخ کننده خواهد بود که باید کمیسیون هر دو طرف را بپردازد و جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

میزان حق کمیسیون بنگاه در فسخ قرارداد اجاره پیش از تحویل بسته به مبلغ رهن یا اجاره دارد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.