در راستای دیه ی بویایی و دیه ی چشایی هرکدام دو ماده قانون را به خود اختصاص داده اند که به تفضیل توضیح داده می شود.

– از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه ی کامل است و از بین بردن قسمتی از آن ارش دارد.لازم به ذکر است اگر در اثر جنایت ، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

– هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت، دیه یا ارش جداگانه دارد.

– از بین بردن حس چشایی و نقصان آن ، موجب ارش است.

– هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه ی قطع کردن زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه ی زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه ی کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه ی کامل پرداخت می شودو اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می گردد.

میزان دیه از بین بردن حس چشایی، در سال ۱۴۰۱، به این صورت بوده که از بین بردن حس چشایی یا نقصان و کاهش آن، به تنهایی، ارش داشته، اما در صورتی که بر اثر آسیب به یکی دیگر از اعضا، اتفاق بیفتد، دیه آن عضو، به ارش چشایی، اضافه می گردد. همچنین، در فرض از بین بردن حس چشایی با قطع تمام زبان، تنها دیه قطع زبان، یعنی مبلغ 600 میلیون تومان، پرداخت خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جنایت های وارده بر اعضای بدن و منافع آن، دو نوع مجازات قصاص عضو و دیه را تعیین کرده است. دیه، در این قانون، به تبعیت از شرع، به دو نوع دیه مقدر که میزان آن، در قانون، مشخص شده و دیه غیرمقدر که میزان آن، در قانون، تعیین نشده و توسط قاضی و پس از اظهار نظر پزشکی قانونی، تعیین می گردد، تقسیم شده است. به دیه غیر مقدر، ارش نیز گفته می شود.

یکی از منافع و حواس بدن که در قانون مجازات اسلامی، برای آن، دیه تعیین شده است، حس چشایی می باشد. از آنجایی که حس چشایی با لذت انسان از غذا خوردن، در ارتباط بوده و فقدان آن، علاوه بر جسم، روان افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، قانون گذار، به این حس، توجه ویژه ای داشته و میزان دیه و ارش آن در فروض مختلف، مشخص کرده است که این میزان، گاه تا دیه کامل انسان، یعنی مبلغ 600 میلیون تومان نیز می رسد.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا، دیه از بین بردن حس چشایی و نقصان و کاهش آن را در فرضی که این حس، به تنهایی از بین رفته یا در اثر آسیب به سایر اعضای بدن، از بین برود را توضیح داده و سپس، میزان دیه چشایی، در سال 1401، در حالتی که همراه با قطع زبان باشد را بررسی خواهیم کرد.

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جنایت های وارده بر اعضای بدن و منافع آن، نظیر عقل و حس بویایی، به طور کلی، دو نوع مجازات را تعیین کرده است که آن دو مجازات، عبارتند از: قصاص عضو و دیه.

قصاص عضو، مجازاتی است که برای جنایت های عمدی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در جایی که جانی(جنایتکار)، دست قربانی را قطع کند، در صورت وجود شرایط لازم، دست جانی، قطع می شود.

اما، گاهی، جنایت وارده، غیر عمدی بوده یا اینکه در جنایت عمدی، شرایط قصاص وجود ندارد و یا اینکه جانی و مجنی علیه (فرد آسیب دیده) به دریافت دیه به جای قصاص، توافق می کنند؛ در این موارد، لازم است تا مالی، تحت عنوان دیه، به مجنی علیه، پرداخت شود.

دیه، در قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع، به دو نوع تقسیم شده است: دیه مقدر که میزان آن، در قانون، مشخص شده و دیه غیرمقدر که میزان آن، در قانون، تعیین نشده و توسط قاضی و پس از اظهار نظر پزشکی قانونی، تعیین می گردد. به دیه غیر مقدر، ارش نیز گفته می شود.

یکی از منافع و حواس بدن که در قانون مجازات اسلامی، برای آن، دیه تعیین شده است، حس چشایی می باشد. از آنجایی که حس چشایی با لذت انسان از غذا خوردن، در ارتباط بوده و فقدان آن، علاوه بر جسم، روان افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، قانون گذار، به این حس، توجه ویژه ای داشته و میزان دیه و ارش آن در فروض مختلف، مشخص کرده است.

برای اینکه به این سوال، پاسخ دهیم که دیه از بین بردن حس چشایی در سال ۱۴۰۱ چه میزان می باشد، لازم است، دو فرض را از یکدیگر جدا کرده و میزان دیه چشایی، در هر یک از دو فرض را به طور جداگانه، توضیح دهیم. این دو فرض، عبارتند از:

در فرضی که حس چشایی از بین می رود، بدون اینکه آسیبی به سایر اعضا یا حواس بدن وارد شود، میزان دیه از بین بردن حس چشایی، در ماده 695 قانون مجازات اسلامی، تعیین شده است. به موجب این ماده: « از بین بردن حس چشایی … موجب ارش است.» بنابراین، در فرض از بین رفتن حس چشایی، بدون آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن، ارش تعیین شده که میزان ارش، با توجه به نرخ دیه سال 1401، پس از اظهارنظر پزشکی قانونی، توسط قاضی پرونده، تعیین می گردد.

در فرض دوم، از بین بردن حس چشایی، نتیجه آسیب وارد کردن بر یکی دیگر از اعضا یا حواس بدن، می باشد. در این حالت، ، میزان دیه از بین بردن حس چشایی، تابع حکم قسمت انتهایی ماده 696 قانون مجازات بوده که در این رابطه، مقرر داشته: «… اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود… دیه یا ارش آن جنایت، بر ارش چشایی، افزوده می گردد.»

در نتیجه، در فرض از بین رفتن حس چشایی که همراه با آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن باشد، ابتدا دیه یا ارش آن عضو یا حس، تعیین شده و سپس، ارش حس چشایی، تعیین می گردد و مجموع این دو، میزان دیه چشایی، خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر در اثر از بین بردن بویایی یک شخص، حس چشایی وی نیز از بین برود، ابتدا، میزان دیه بویایی، مشخص می گردد که یک دیه کامل یوده و میزان آن، مطابق نرخ دیه سال ۱۴۰۱، مبلغ 600 میلیون تومان می باشد. سپس، ارش حس چشایی نیز محاسبه گردیده و حاصل جمع دیه بویای و ارش چشایی، مبلغی است که باید در نهایت، توسط جانی به فرد آسب دیده، پرداخت شود.

لازم به ذکر است که در صورتی قطع کردن زبان فرد، موجب از بین بردن حس چشایی وی گردد، این فرض، دارای حکم مخصوص به خود و میزان دیه و ارش خاص خود بوده که در بخش سوم مقاله، به بیان آن می پردازیم.

گاهی آسیب وارد شده، موجب از بین بردن حس چشایی نشده و صرفا، نقصان و کاهش این حس را در پی دارد. قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، به این فرض نیز توجه داشته و میزان دیه و ارش آن را در دو حالت متفاوت، تعیین کرده است. لذا، ما نیز در این بخش، دیه نقصان و کاهش حس چشایی را در دو فرض جداگانه، بررسی خواهیم کرد.

در فرض اول، ضرب و جرح وارده، صرفا موجب نقصان و کاهش حس چشایی شده و آسیبی به سایر اعضا یا حواس بدن مجنی علیه، وارد نمی گردد، میزان دیه نقصان و کاهش حس چشایی، در این فرض، در ماده 695 قانون مجازات اسلامی، مشخص شده که به موجب آن: « از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.»

بنابراین، در فرض نقصان و کاهش حس چشایی، بدون آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن، ارش تعیین شده که میزان ارش، با توجه به نرخ دیه 1401، پس از اظهارنظر پزشکی قانونی، توسط قاضی پرونده، تعیین می گردد.

در فرض دوم، در اثر آسیب وارد کردن بر یکی دیگر از اعضا یا حواس بدن، حس چشایی نیز نقصان و کاهش می یابد. در این حالت، میزان دیه نقصان و کاهش حس چشایی، مطابق قسمت انتهایی ماده 696 قانون مجازات اسلامی، بدین صورت، مشخص می گردد: «... اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت، بر ارش چشایی، افزوده می گردد.»

با توجه به این ماده، در فرض نقصان و کاهش حس چشایی که همراه با آسیب به سایر اعضا یا حواس بدن باشد، در مرحله اول، دیه یا ارش آن عضو یا حس، تعیین شده و در مرحله بعد، ارش حس چشایی نیز تعیین می گردد و حاصل جمع این دو مبلغ، میزان دیه از بین بردن حس چشایی، خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر از بین بردن عقل یک شخص، حس چشایی وی نیز از بین برود، ابتدا، میزان دیه از بین بردن عقل، مشخص می گردد که یک دیه کامل یوده و میزان آن، مطابق نرخ دیه سال ۱۴۰۱، مبلغ 600 میلیون تومان می باشد. سپس، ارش حس چشایی نیز محاسبه گردیده و حاصل جمع دیه عقل و ارش چشایی، مبلغی است که باید در نهایت، توسط جانی به فرد آسب دیده، پرداخت شود

اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا دچار نقص شود، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود، مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد، که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود.

اما اگر علت جنایت در خصوص زبان نباشد، ولیکن بر اثر آن حادثه، حس چشایی از بین برود، یا نقصی در عملکرد آن ایجاد شود، علاوه بر ارش چشایی که به فرد تعلق می گیرد، دیه یا ارش آن جنایت نیز، طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی، به ارش چشایی، افزوده می شود.

میزان دیه کامل در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه حرام این میزان به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان تقلیل پیدا می کند، لذا باتوجه به آنکه دیه چشایی بستگی به آسیب وارده دارد، لذا میزان این دیه توسط پزشکی قانونی محاسبه می شود، اما شایان ذکر است، در صورتیکه علت از بین رفتن حس چشایی در خصوص قطع شدن زبان (کامل) باشد، به شخص دیه قطع زبان، معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد.

اما اگر فرد در صحبت کردن مشکل داشته باشد، و به علت قطع زبان، قسمتی از حس بویایی خود را از دست داده باشد، به تناسب حروف های که می توانسته است، صحبت نماید، به وی دیه چشایی تعلق می گیرد، که میزان این دیه نیز تنها توسط نظریه پزشکی قانونی قابل محاسبه می باشد.

از بین بردن حس چشایی به تنهایی ارش داشته اما در صورتی که بر اثر آسیب به یکی دیگر از اعضا اتفاق بیفتد دیه آن عضو به نرخ سال 1401 به ارش چشایی اضافه می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

نقصان و کاهش حس چشایی به تنهایی ارش داشته اما در صورتی که بر اثر آسیب به یکی دیگر از اعضا اتفاق بیفتد دیه آن عضو به نرخ سال ۱۴۰۱ به ارش چشایی اضافه می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

در فرض از بین بردن حس چشایی با قطع تمام زبان تنها دیه قطع زبان پرداخت خواهد شد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.