حبس تعزیری چیست ؟ به طور کلی برای هر یک جرایم در قانون مجازاتی در نظر گرفته شده است. حبس تعزیری یکی از این مجازات ها می باشد که قانونگذار متناسب با جرم مرتکب شده برای مجرم در نظر می گیرد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

حبس تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که حبس تعزیری درجه یک شدید ترین و حبس درجه هشت سبک ترین آن است . در شرایطی امکان تخفیف و تبدیل حکم زندان تعزیری به جزای نقدی یا مجازات های جایگزین حبس وجود دارد.

مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی کشور ما به طور کلی به پنج دسته : مجازات حد ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی تقسیم می گردد . تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد و قصاص یا دیه نیست و شرایط ارتکاب جرم و میزان مجازات آن در شرع مشخص نشده است . از جمله مجازات های تعزیری  می توان به حبس ، جزای نقدی محرومیت از حقوق اجتماعی . مانند آن ها اشاره کرد.

مجازات های تعزیری ، شامل حبس و جزای نقدی ، در قانون مجازات اسلامی برای راحتی اعمال اصل تناسب و اصل فردی سازی جرم و مجازات ، به چند درجه تقسیم می شود که میزان مجازات هر درجه در قانون مشخص شده است به این معنی که هر جرم تعزیری با توجه به طول مدت محکومیت آن ، در یک درجه از درجات مجازات های تعزیری قرار می گیرد .

در ادامه این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که حکم تعزیری چیست و برای چه جرائمی صادر می شود ؛ سپس معنی حبس تعزیری و شرایط صدور حکم زندان تعزیری را توضیح خواهیم داد و در ادامه به طول مدت حبس هر کدام از درجات حبس تعزیری ، مصادیق جرایم مستوجب حبس تعزیری و شرایط تخفیف و تبدیل برخی از این درجات خواهیم پرداخت .

در پاسخ به این که حبس تعزیری چیست باید گفت ، حکم زندانی است که همانند سایر حبس های دیگر از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا ، محبوس و زندانی می گردد که در حبس تعزیری در صورت وجود شرایطی، دادگاه می تواند اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و یا مجازات های دیگری را جایگزین حبس کند. در سال 1399 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در راستای کاهش تعداد محکومین به حبس تعزیری به تصویب مجلس رسید.

مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به هشت درجه تقسیم شده است و به عبارت دیگر در صورتی که فردی مرتکب جرم تعزیری شود ، به یکی از درجات 1 تا 8 مجازات تعزیری محکوم می شود به عنوان مثال : مجرمی که جرم توهین را مرتکب شده است به مجازات درجه 7 محکوم می گردد.

مجازات های تعزیری باید مادون حدود ، یعنی کمتر از مجازات های حدی باشند و برخلاف حدود که شارع آن را مشخص کرده است ، محدوده میزان مجازات تعزیری در قانون مشخص شده و قاضی  باید برای تعیین میزان دقیق مجازات مجرم ، با توجه به شرایط ارتکاب جرم ، تصمیم گیری کند . به بیان ساده تر انگیزه ، سوء پیشینه و شخصیت مرتکب جرم برای تعیین میزان دقیق مجازات ها و حبس های تعزیری مدنظر قاضی قرار می گیرد .

با توجه به تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی " مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود. "

پیش از این که به سوال حکم تعزیری چیست پاسخ دهیم ، لازم است ابتدا تعزیر را تعریف کنیم. ماده 18 قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر می گوید: "تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد . نوع ، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود "

بنابراین جرایم تعزیری شامل جرایمی است که قانون گذار جرم انگاری کرده و در شرع اسلامی نیامده است و احکامی که در این خصوص توسط دادگاه صادر می شود ، حکم تعزیری است . حدود مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است با این حال مقدار و کیفیت تعزیر در دست قاضی است و او می تواند بر اساس شرایطی از جمله وضعیت روحی و روانی مجرم حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم و مسائلی از این قبیل ، میزان حکم تعزیری را به طور دقیق ، مشخص کند. 

حکم تعزیری ، رای دادگاه نسبت به ماهیت دعوای کیفری در مورد جرایم تعزیری است که تعیین کننده یک مجازات تعزیری برای آن جرم می باشد.

معنی حبس تعزیری درجه 1 ، حکم زندان بيش از بيست و پنج سال است ؛ یعنی مجرم به جرمی که مجازات آن مستوجب حبس تعزیری درجه 1 ، مانند جعل پول رایج ملی ، می تواند به بیش از بیست و پنج سال زندان تعزیری محکوم شود . حکم حبس تعزیری درجه 1 را نباید با حکم زندان حدی اشتباه گرفت به طور مثال مجازات جرم اکراه در قتل ، حبس ابد است با این حال این نوع حبس ، از نوع زندان تعزیری است. 

حکم زندان تعزیری درجه 2 به معنی حبس بین پانزده تا بيست و پنج سال است. طبق ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که محکومین به حبس درجه 2 ، درجه 3 و درجه چهار ، یک چهارم از مدت حبس خود را گذرانده باشند می توانند از دادگاه درخواست کنند تا در محدوده مشخصی با استفاده از جی پی اس و سیستم نظارت الکترونیک آزاد شوند : "مقررات این ماده ( ماده 62 قانون مجازات اسلامی ) در مورد حبس‌ های تعزیری درجه دو ، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌ چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است " 

ماده 62 قانون مجازات اسلامی : "در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد. "

حبس درجه 3 عبارت است از حکم زندان بيش از ده تا پانزده سال. از جمله جرایمی که مستوجب مجازات حبس درجه 3 است می توان به جعل مهر یا امضای رهبری یا روسای سه قوه، آدم ربایی و راهزنی اشاره کرد. طبق ماده 8 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که محکومین به حبس درجه 2 ، درجه 3 و درجه 4 یک چهارم از مدت زمان محکومیت خود را گذرانده باشند و شرایط ماده 57 قانون مجازات اسلامی هم فراهم باشد ، می توانند حکم نیمه آزادی را از دادگاه دریافت کنند : " مقررات این ماده ( ماده 57 قانون مجازات اسلامی ) در مورد حبس‌ های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است." 

ماده 57 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است : " در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه های، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد . همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. "

مجازات جرایم مستوجب حبس درجه 4 ، حکم زندان تعزیری بيش از پنج تا ده سال است. از جمله جرایمی که مجازات آن ها حبس درجه چهار است می توان به سوء قصد به جان رهبر یا مقامات جمهوری اسلامی، خرید و فروش و قلب سکه و بر هم زدن نظم عمومی اشاره کرد. طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری در مورد جرایم قابل گذشت ، میزان حداقل و حداکثر حبس تعزیری درجه 4 تا 8 نصف شده است.

ماده 11 : " حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد . "

حبس تعزیری درجه 5 معادل حکم زندان تعزیری بيش از دو تا پنج سال است . دادگاه می تواند مرتکبین به جرایمی مانند کیف زنی ، جیب بری یا آتش زدن منازل یا اموال دیگران را به حبس درجه 5 محکوم کند . طبق ماده 57 قانون مجازات اسلامی محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج تا هفت در صورت گذشت شاکی و به قید وثیقه می توانند از دادگاه در صورت داشتن شرایط یا درخواست از دادگاه حکم نیمه آزادی دریافت کنند .

ماده 57 : " در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه های، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد . همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. "

حکم زندان تعزیری درجه 6 عبارت است از حبس بيش از شش ماه تا دو سال . حکم زندان تعزیری جرامی مانند جعل اسناد غیر رسمی و ورشکستگی به تقصیر از نوع حبس در جه 6 است . مجازات جرایم غیر عمدی مستوجب حبس تعزیری درجه 8 تا درجه 6 ، قابل تبدیل به مجازات های جایگزین حبس است .

ماده 68 قانون مجازات اسلامی : " مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است "

مدت حبس درجه 7 از نود و يک روز تا شش ماه است . همچنین چنانچه مجازات یک جرم مطابق هیچ کدام از درجات مجازات های تعزیری نباشد ، آن مجازات درجه 7 محسوب خواهد شد . محکومان به مجازات حبس درجه 7، در صورتی که سابقه محکومیت کیفری به برخی از جرایم را نداشته باشند ، حبس آن ها ، قابل تبدیل به مجازات های جایگزین حبس ، یعنی خدمات عمومی ، جزای نقدی ، محرومیت از حقوق اجتماعی و مانند این ها ، است . 

طبق ماده 66: "مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف ) بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری ب ) یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه"

مجازات حبس درجه 8 تعزیری برابر با حکم زندان تا سه ماه است. طبق قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس درجه 8 ، به جای گذراندن محکومیت خود در زندان ، به مجازات های جایگزین حبس ، شامل خدمات عمومی ، جزای نقدی و امثالهم ، محکوم می شوند .

ماده 65 قانون مجازات اسلامی : "مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند."

 مجازات حبس تعزیری مجازاتی است که میزان آن را قانون گذار مشخص کرده است که توضیحات کامل در خصوص آن در مقاله آورده شده است .

 مجازات های تعزیری و به طور کلی حبس تعزیری به هشت درجه تقسیم بندی می شوند و با توجه به شدت جرم میزان آن ها متفاوت است که جزئیات آن در مقاله آورده شده است .

 حبس حدی برای مجازات های متسوجب حد است که میزان آن در شرع مشخص شده است و زندان تعزیری را قانون گذار تعیین می کند که در متن مقاله توضیح داده شده است .

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.