سوالات
سوالات متداول – ثبتی و ملکی

برای پاسخ سریع به سؤالات متداول که دریافت می کنیم، سؤالات متداول ما را بررسی کنید.
اگر سوال دیگری دارید بنویسید

انواع سرقفلی و تفاوت های آن چیست؟

حق سرقفلی دو نوع است: سرقفلی واقعی و حق کسب و پیشه که با اغماض می‌توان آن را سرقفلی مجازی نامید. اگر مالک، زمان عقد قرارداد از مستأجر مبلغی بابت انتقال حق سرقفلی گرفته باشد، موظف است هنگامی که مستأجر ملک را تخلیه می‌کند، قیمت روز حق سرقفلی را به مستأجر بپردازد یا مستأجر می‌تواند این حق را با اخذ مبلغی به دیگری انتقال دهد، البته به شرط اینکه در قرارداد اولیه، حق انتقال سرقفلی از او سلب نشده باشد. برخی مستاجران، بدون آنکه در ابتدای عقد اجاره مبلغی بابت سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشند، بابت رونق و مشتری که برای مغازه کسب کرده‌اند، مستحق دریافت حق کسب و پیشه هستند. در اینصورت مالک در صورت درخواست تخلیه ملک تجاری، باید حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت نماید.

نکات قابل توجه در هنگام خرید سرقفلی چیست؟

هنگام خرید سرقفلی توجه کنید مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، در غیر این صورت، باید مالک برای انتقال سرقفلی توسط مستاجر، رضایت داشته باشد و مبایعه نامه را نیز امضاء کند

آیا می توان اجرت المثل ایام تصرف را تسقیط نمود؟

نسبت به هر محکومیت مالی و از جمله محکومیت به پرداخت اجرت المثل، می‌توان دادخواست اعسار ثبت کرد و در صورت اثبات اعسار، اجرت المثل تقسیط می‌شود.

رای وحدت رویه اجرت المثل ایام تصرف چیست ؟

این رای وحدت رویه بیان می‌دارد، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، باید در دادگاه محلی که مال غیر منقول در آن واقع است اقامه شوند، اگرچه خواهان و خوانده در آن محل اقامت نداشته باشند.

آیا به ملک سرقفلی ، اجرت المثل ایام تصرف تعلق می گیرد ؟

اگر شخصی غیر از مستاجر قانونی در ملک تجاری متصرف بوده و از منافع آن بهره‌مند شده است، اجرت المثل قابل مطالبه است.

آیا ازدواج موقت مرد ( زوج ) موجب صدور حکم طلاق در صورت درخواست زن اول می شود؟

چنانچه این شرط عقد نامه توسط زوج امضاء شده باشد و زوجه ازدواج مجدد زوج را در دادگاه ثابت کند می‌تواند نسبت به طلاق اقدام نماید

آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد ؟

در دوران عقد به زوجه، نفقه تعلق می‌گیرد و در صورت عدم پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند شکایت حقوقی یا کیفری مطرح نماید.

فروش و انتقال ملک در رهن بانک چگونه است؟

بهترین راه فروش ملکی که سند آن در رهن بانک است، فَک رهن از طریق تسویه بدهی بانک است.

قدرالسهم آپارتمان از عرصه چگونه محاسبه می شود ؟

مساحت آپارتمان‌ها یکسان است، متراژ زمین بر تعداد واحدها تقسیم می‌شود. اما اگر واحدها از نظر متراژ یکسان نباشند از فرمول زیر استفاده کنید: کل متراژ زمین ضربدر متراژ آپارتمان مورد نظر، حاصل بدست آمده را بر متراژ کل اعیان تقسیم می‌کنیم. عددی که بدست می‌آید قدرالسهم آپارتمان موردنظر از عرصه است. قدرالسهم آپارتمان موردنظر = متراژ کل اعیان ÷ متراژ آپارتمان مورد نظر * متراژ زمین

تعیین اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی چگونه است ؟

اجرت المثل زمین کشاورزی که متصرف از منافع و محصول آن منتفع شده است با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و محاسبه می‌شود.

مبنای تعیین اجرت المثل ایام تصرف چیست ؟

عموما کارشناس در تعیین اجرت المثل، عواملی نظیر: مساحت ملک، تأسیسات متعلق به ساختمان، موقعیت جغرافیایی ملک، نرخ تورم، نرخ زمان تصرف و نرخ زمان کارشناسی و مدت تصرف را لحاظ خواهد کرد.

انتقال سرقفلی به چه صورت است ؟

سرقفلی به سه صورت: اختیاری، قهری یا قضایی قابل انتقال است. فقط شخصی می‌تواند سرقفلی را به صورت اختیاری منتقل کند که در عقد اجاره حق انتقال سرقفلی به وی داده شده باشد یا مالک خارج از عقد اجاره، اجازه انتقال سرقفلی را به مستاجر داده باشد. انتقال قهری، انتقال غیر ارادی است، یعنی مالک سرقفلی فوت می‌کند و حق سرقفلی به صورت قهری به وراث وی منتقل می‌شود و وراث، مالک سرقفلی می‌شوند. اما اگر مالک سرقفلی حق انتقال نداشته یا مالک، با انتقال سرقفلی موافق نباشد، مالک سرقفلی ناگزیر است به دادگاه مراجعه کرده و مجوز انتقال سرقفلی دریافت نماید، به این انتقال سرقفلی، انتقال قضایی گویند.

آیا اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه ( مادر ) میباشد؟

اثبات رابطه نامشروع تاثیری در سقوط مهریه ندارد، اما به دلیل انحطاط اخلاقی مادر، دادگاه می‌تواند به سلب حضانت مادر رای دهد.

در چه مواردی می توانم از همسرم طلاق بگیرم ؟

زوجه در موارد اعتیاد، محکومیت کیفری زوج به ۵سال حبس یا بیشتر، سوء رفتار و سوء معاشرت، ضرب و جرح، ندادن نفقه، عقیم بودن، رابطه نامشروع، بیماری حاد اعصاب و روان، ترک زناشویی (رابطه جنسی)، ترک منزل و… می‌تواند درخواست طلاق دهد.

طلاق از جانب زوج از نظر حقوق مالی چه مزیتی برای روجه دارد؟

حقوق مالی زوجه در صورت طلاق به درخواست زوج از این قرار است: مهریه زوجه باید به صورت کامل پرداخت شود. اگر شرط تصنیف دارایی در عقد نامه توسط زوج امضاء شده باشد، زوج باید نصف دارایی را که بعد از ازدواج بدست آورده به زوجه بدهد و نیز باید اجرت المثل ایام زوجیت را در صورت مطالبه زوجه به وی پرداخت نماید.

اگر زن درخواست طلاق کند مهریه به او تعلق می گیرد؟

درخواست طلاق و مطالبه مهریه در صورتی امکانپذیر است که زن دلیل محکمه پسندی برای طلاق داشته باشد.

تصویر

به مشاوره نیاز دارید

مشاوره حقوقی رایگان

asrevekalat@gmail.com و 09120245103

تصویر
انواع سرقفلی و تفاوت های آن چیست؟

حق سرقفلی دو نوع است: سرقفلی واقعی و حق کسب و پیشه که با اغماض می‌توان آن را سرقفلی مجازی نامید. اگر مالک، زمان عقد قرارداد از مستأجر مبلغی بابت انتقال حق سرقفلی گرفته باشد، موظف است هنگامی که مستأجر ملک را تخلیه می‌کند، قیمت روز حق سرقفلی را به مستأجر بپردازد یا مستأجر می‌تواند این حق را با اخذ مبلغی به دیگری انتقال دهد، البته به شرط اینکه در قرارداد اولیه، حق انتقال سرقفلی از او سلب نشده باشد. برخی مستاجران، بدون آنکه در ابتدای عقد اجاره مبلغی بابت سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشند، بابت رونق و مشتری که برای مغازه کسب کرده‌اند، مستحق دریافت حق کسب و پیشه هستند. در اینصورت مالک در صورت درخواست تخلیه ملک تجاری، باید حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت نماید.

اگر فردی بعداز فروش ملک خود به دیگری ، سند همان ملک را در رهن بانک قرار دهد ، آیا عمل ارتکابی ، جرم محسوب می شود یا خیر؟

با توجه به این که مرتکب، تعهدی معارض با معامله قبلی خود از طریق سند رسمی انجام داده است فلذا عمل وی از مصادیق بارز ماده ۱۱۷ قانون ثبت اصلاحی مصوب ۱۳۱۲ است که مطابق این ماده قانونی، هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

نحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق میگیرد؟

حق سرقفلی دو نوع است: سرقفلی واقعی و حق کسب و پیشه که با اغماض می‌توان آن را سرقفلی مجازی نامید. اگر مالک، زمان عقد قرارداد از مستأجر مبلغی بابت انتقال حق سرقفلی گرفته باشد، موظف است هنگامی که مستأجر ملک را تخلیه می‌کند، قیمت روز حق سرقفلی را به مستأجر بپردازد یا مستأجر می‌تواند این حق را با اخذ مبلغی به دیگری انتقال دهد، البته به شرط اینکه در قرارداد اولیه، حق انتقال سرقفلی از او سلب نشده باشد. با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌کند. نحله فقط در زمان طلاق به درخواست زوج، به زوجه تعلق می‌گیرد.

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟

شوهر می‌تواند زن خود را از شغلی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. تشخیص آن با قاضی است.

پروانه زناشویی چیست و شرایط اخذ آن چیست ؟

پروانه زناشویی مجوز دولت ایران برای ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی است. این پروانه در صورتی صادر می‌شود که مرد خارجی، مسلمان باشد و قوانین کشور متبوع مرد، ازدواج با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

قطع آب ، برق ، گاز ، تلفن و … توسط موجر ، جرم محسوب شده و قابل مجازات است ؟

قطع آب، برق، گاز و تلفن و … از طرف موجر مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و قابل مجازات است. همان‌طور که از سیاق ماده قانونی فوق الذکر مشخص است مصادیق ذکر شده در آن قانون تمثیلی بوده و حصری نیستند. مطابق قواعد حقوق مدنی مستأجر، مالک منافع است. قطع آب، برق، گاز و …. از طرف موجر مشمول عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق انتفاع می‌باشد.