حکم کاهش مهریه که مشخص است و در آن ابهام و اختلاف چندانی نیست به طور کلی کاهش مهریه یا به معنای این است که زوجه قسمتی از مهریه خود را دریافت نموده و یا به این معنی است که ذمه شوهر نسبت به پرداخت قسمتی از مهریه بری می نماید.اما موضوع در فرض افزایش مهریه بعد از عقد ازدواج به این سادگی نیست خصوصاً اینکه با اظهار نظر صریح شورای نگهبان در این خصوص، کار با دشواری مواجه شده است.اما در هر حال باید گفت حتی با وجود نظریه شورای نگهبان و غیر شرعی داشتن افزایش مهریه باز هم امکان مطالبه مبلغ افزایش داده شده و مقدار اضافه شده به مهریه تحت شرایطی و با توجیهات و عناوین مخصوصی وجود خواهد داشت فقط کافی است کار را به یک وکیل متخصص و با تجربه مهریه در این خصوص بسپارید.در ادامه توجه مخاطبان گرامی را به یک نمونه پرونده موفق که ما در خصوص مسئله افزایش مهریه داشته ایم جلب می نماییم.

 

دادخواست الزام به ایفای تعهد - افزایش مهریه

 

خواهان : هستی ........ نام پدر: محسن   شغل : خانه‌دار  محل اقامت : تهران.خیابان پیروزی ...... .

خوانده : مجتبی .... نام پدر : اکبر  شغل : آزاد  به نشانی : مجهول المکان
وکیل : مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .
تعیین خواسته و بهای آن :

 

1- الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر ( الزام به پرداخت تعداد ۱۳۶۴ ربع سکه بهار آزادی ) به مبلغ ۴,۹۹۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال
2-  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
 دلایل و منضمات :
1- وکالتنامه به شماره ... مورخ 1394/05/10 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 5000000 ریال باطل شد.
2- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی
3- اقرارنامه به شماره .... مورخ 1388/05/28

4- شناسنامه به شماره .... مورخ 1366

 

شرح دادخواست الزام به ایفای تعهد افزایش مهریه

 

ریاست محترم دادگاه حقوقی
با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند :

 

۱- مستنداً به سند ازدواج شماره ... موکل درتاریخ هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ با تعداد ۱۲ عدد سکه طلای یک بهار آزادی و هزینه یک سفر زیارتی حج تمتع و هزینه سیصد و سیزده عدد شاخه گل نرگس به عقد دائم خوانده درآمده اند .

 

۲- به موجب سند شماره .... مورخ بیست و هشتم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ تنظیمی در دفتر شماره .... ثبت اسناد تهران. خوانده تعداد ۱۳۶۴ ربع سکه بهارآزادی را بر مهریه مافی القباله موکل اضافه نمودند لکن علی رغم مطالبه موکل از پرداخت آن امتناع نمودند. فلذا با عنایت به مراتب فوق و دلایل و مدارک ابرازی بدواً تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و متعاقباً صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت ۱۳۶۴ عدد ربع سکه بهار آزادی به انضمام مطالبه کلیه خدارات دادرسی از صدور حکم مبنی بر ضمنا با توجه به اینکه موکل توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد لذا با توجه به مستندات ابرازی , بدوا رسیدگی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

رای دادگاه - افزایش مهریه خارج از سند ازدواج

 

پرونده کلاسه  : ........

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : .........

خواهان : خانم هستی ....... فرزند محسن با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .

خوانده : آقای مجتبی.... فرزنداکبر به نشانی مجهول المکان

خواسته : الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر افزایش مهریه خارج از سند رسمی ازدواج

 

متن رای دادگاه الزام به ایفای تعهد افزایش مهریه

 

در خصوص دعوی هستی ..... با وکالت مسعود محمدی وکیل دادگستری بطرفیت مجتبی ..... بخواسته الزام به ایفای تعهد به پرداخت تعداد ۱۳۶۴ ربع سکه بهار آرادی بانضمام کلیه خسارات دادرسی که وکلی خواهان مستند دعوی خود را وکالت نامه شماره .... و اقرارنامه شماره ... مورخ ۸۸/۵/۲۸ و شناسنامه شماره .... را قرار داده و در ایضاح خواسته خود مرقوم داشته اند:

 

۱- مستندا به سند ازدواج شماره .... موکل درتاریخ هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ با تعداد ۱۲ عدد سکه طلای یک بهار آزادی و هزینه یک سفر زیارتی حج تمتع و هزینه سیصد و سیزده عدد شاخه گل نرگس به عقد دائم خوانده درآمده اند .

 

۲- به موجب سند شماره ۱۳۸ مورخ بیست و هشتم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ تنظیمی در دفتر شماره .... ثبت اسناد تهران، خوانده تعداد ۱۳۶۴ ربع سکه بهارآزادی را بر مهریه مافی القباله موکل اضافه نمودند لکن علی رغم مطالبه موکل از پرداخت آن امتناع نمودند.

فلذا با عنایت به مراتب فوق و دلایل و مدارک ابرازی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت ۱۳۶۴ عدد ربع سکه بهار آزادی به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی از محضر عالی مورد استدعاست. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی حضور نداشته لایحه ای نیز ارسال ننموده اند و لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست آن و مصون بودن دعوی خواهان از هر گونه تعرض از سوی خوانده، دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستتاً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ‎۵۱٩‏ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۱۳۶۴ عدد ربع سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱.۵۲۴.۵۹۸ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان ن صادر و اعلام می نماید. رای اصداری غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادر کننده رای و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه حقوقی تهران

 

رای دادگاه اعسار از هزینه دادرسی 

 

پرونده کلاسه : .........

مرجع رسیدگی : شعبه 121 داد اه عمومي حقوقي مجتمع قضابي شهید باهنر

شماره دادنامه : ...........

خواهان : هستی  ...... فرزند: محسن به نشانی : تهران.خیابان پاسداران ............ .

خوانده : آقای مجتبی ........ فرزند : اکبر   به نشاني مجهول المکان

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسي

دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

متن رای دادگاه اعسار از هزینه دادرسی

 

در خصوص دادخواست خانم هنگامه ...... بطرفیت آقای مجتبی .... فرزند اکبر بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی با این نوضیح که اظهار نموده اند که از بابت تقدیم دادخواست اولیه می بایست هزینه دادرسی به مبلغ 174650000 ریال بپردازم که توانایی مالی نداشته و نمی توانم هزینه های دادرسی را در اين مرحله بپردازم شهود وی نیز در دادگاه حضور داشته و اظهارات وی را تایید نموده اند. اخطاریه نیز طبق آگهی در جراید به خوانده ابلاغ و نامبرده در دادگاه حضور نداشته و دفاعی بعمل نیاورده است نهایتاً دادگاه نظر به مراتب فوق و خصوصاً اظهارات شهود و کیفیت اظهارات ایشان و اظهارات خواهان، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندًا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران