خواهان : پارسا ..... نام پدر : مهران   محل اقامت : تهران.خیابان فرشته ...... .

خوانده : نفیسه ..... نام پدر : احمدرضا   محل اقامت : تهران.لشکرک ..... .

وکیل : مسعود محمدی به شنانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد

 

دلایل و منضمات دادخواست :

 

1- وکالتنامه به شماره ..... مورخ 1395/07/25 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه به شماره .... مورخ 1365/05/02

4- سند ازدواج به شماره .. تنظیمی در دفترخانه شماره ....

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج شماره .... در تاریخ بیست و پنج مهرماه سال 1395 با خوانده محتذم به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و مدت 5 سال از زندگی مشترک می گذرد ونیز فاقد فرزند مشترک می باشند.حال توجهاً به اختلافات پیش آمده و ناسازگاری شدید فیما بین عدم امکان ادامه زندگی مشترک، تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا است.

پرونده کلاسه : .........

 

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ۲ (ونک) تهران

تصمیم نهایی شماره : .......

خواهان : آقای پارسا ..... فرزند مهران با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

خوانده : آقای نفیسه ..... با وکالت آقای .................... .

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

گردشکار - بتاريخ (95/۰۹/۳۰) دادگاه ختم رسیدگی را در پرونده شماره بایگانی .....‏ اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

درخصوص دعوی زوج پارسا ..... فرزند مهران با وکالت مسعود محمدی بطرفیت خوانده خانم نفیسه .... فرزند احمدرضا با وکالت مع الواسطه ....... بخواسته  صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که نحوه آن به طلاق توافقی  تفیبریافته است؛ با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اينکه رابطه نکاح دائم بین زوجین موصوف مطابق سند ازدواج شماره .... صادره از دفترخانه شماره .....  تهران محرز بوده و نظر به اينکه طرفین نسبت به طلاق و خاتمه زندگی مشترک توافق داشته و نظر به اینکه مساعی دادگاه و مرکز مشاور خانواده جهت ایجاد تفاهم و سازش برای ادامه زندگی مشترک، موثر واقع نگردیده ؛لذا دادگاه خواسته مذکور را وارد تشخیص ؛ مطابق مواد ۲۴ و ۲۵و ۲۶ و ۲۹ و ۲۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون حمایت خنوده مصوب۱۳۹۱ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید تا طرفین با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق نسبت به اجراء و ثبت صیغه طلاق اقدام نمایند.

نوع طلاق به لحاظ کراهت و بذل مال از طرف زوجه ((بائن - خلع)) است. دادگاه در راستای الزام به ماده 29 قانون فوق الذکر و براساس توافق بعمل آمده از ناحیه طرفین، حقوق و تکالیف زوجین را نسبت به یکدیگر بشرح ذیل برقرار و تعیین می نماید 🙁مهریه مطابق سند ازدواج (۲۱) سکه است که زوجه یک سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل و زوج قبول بذل می نماید.زوجه الباقی مهریه را در قبال هدایای دوران عقد تهاتر نموده و زمان طلاق ۵ سکه به زوج پرداخت می نماید .زوجه نسبت به جهیزیه، نفقه و اجرت المئل ادعایی ندارد) مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطمی یا قطمی شدن رأی است.ارائه گواهی پزشک ذیصلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین انفاتی نظر داشته باشند. رأی صادره حضوری بوده و با توجه به اینکه طرفین حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را ساقط نموده اند ؛ قطعی و قابل اجراء محسوب می گردد.

تصویر

درخواست مشاوره حقوقی

جهت رزرو مشاوره حقوقی با ما درتماس باشید

info@asrevekalat.ir و 09123545102

پرسش سوالات حقوقی