متن دادخواست ملاقات با فرزند به درخواست پدر

 

خواهان : علی ..... فرزند : محمد حسین   به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر .......... .

 

خوانده :  زیبا .... فرزند : داریوش  به نشانی : تهران.خیابان پیروزی ........ .

 

خواسته : 

 

1-  بدوا صدور دستور موقت مبنی بر تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند از تاریخ دادخواست لغایت صدور و اجرای رای قطعی


2-  صدور حکم مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک


دلایل و منضمات :

 

1- تصویر مصدق رونوشت عقدنامه به شماره ... مورخ 1393/06/16 دفترخانه شماره 201 تهران


2- تصویر مصدق شناسنامه 


3-  شهادت شهود و مطلعین

 

شرح دادخواست ملاقات با فرزند

 

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران
 با سلام 


 احتراما به استحضار عالی می رساند اینجانب و خوانده ی محترم مستندا به رونوشت سند نکاحیه ی پیوست دادخواست به شماره ... تنظیمی در دفترخانه 201 تهران در تاریخ 1393/06/16 به عقد دائم یکدیگر درآمده ایم و حاصل این ازدواج یک پسر سه سال و نیمه به نام آیهان ... (متولد 1397/06/01) می باشد.

به دلیل اختلافات خانوادگی میان اینجانب و خوانده، مستندا به شهادت شهود پیوست این دادخواست، اینجانبان مدتی است جدا از یکدیگر زندگی می کنیم و با توجه به سن فرزند که زیر هفت سال می باشد حضانت و نگه داری فرزند مشترک به عهده خوانده ی دعوا می باشد و با ایشان زندگی می نماید. متاسفانه از تاریخ جدایی میان ما،  ایشان به بهانه های مختلف با ممانعت از ملاقات اینجانب با فرزند مشترک، موجبات بروز ناراحتی‌ های فراوان روحی برای اینجانب و فرزند مشترک را فراهم آورده و سبب ورود خسارات معنوی جبران ناپذیری برای من و فرزندم گردیده است.


 نظر به مراتب فوق و مستندا به ماده 1174 قانون مدنی که مقرر داشته: "در صورتی که به علت طلاق یا هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات با فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات طفل و سایر جزئیات در صورت اختلاف میان والدین با دادگاه می باشد" . لذا : 


1- بدوا به دلیل فوریت امر و جلوگیری از آسیب روانی و روحی بیشتر به اینجانب و طفل، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده محترم از تاریخ دادخواست لغایت صدور رای قطعی در خصوص اصل دعوا و اجرای آن را به موجب مواد 310 لغایت 325 قانون آیین دادرسی مدنی و اختصاصا ماده 7 قانون حمایت خانواده مورد تقاضا می باشد .


2- در ماهیت دعوی، صدور حکم شایسته مبنی بر اجازه ملاقات اینجانب با فرزند مشترک ضمن تعیین مدت، زمان و مکان ملاقات، وفق ماده1174 قانون مدنی و ماده 4 قانون حمایت خانواده  و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی ، وفق مواد 515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب مستدعی است.


با تشکر و تجدید احترام

 

دستور موقت ملاقات با فرزند به درخواست پدر

 

پرونده کلاسه : ..........

 

شعبه : 264 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 تهران

تصمیم نهایی شماره  : ......

خواهان : آقای علی .... فزند محمد حسین به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر ...... .

خوانده : زیبا ... فرزند داریوش به نشانی : تهران.خیابان پیروزی ....... .

خواسته : دستور موقت

 

متن دستور موقت

 

در خصوص درخواست خواهان (علی ...) بطرفیت خوانده (زیبا ....) بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزندش بنام آیهان ....متولد (متولد 1397/06/01)، (با عنایت به محتویات پرونده ؛ نظر به اینکه دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت داردف دستور موقت صادر کند و با توجه به اینکه خواهان مدعی است جدای ز همسرش زندگی می کند و هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت وی نمی باشد حق ملاقات فرزندش را دارد؛ لذا بنا به مراتب فوق و جهت رعایت مصلحت طفل (مواد قانون آیین دادرسی 325 و 322، 320، 318، 317، 316،315، 314، 313، 311، 310) مستند دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1361 و ماده 1174 قانون مدنی با درخواست دستور موقت مبنی بر ملاقات طفل به مدت 3 ساعت در هر هفته موافقت می گردد که بر این اساس خواهان می تواند طفل را روز پنج شنبه هر هفته از ساعت 12 ظهر تا 15 ظهر همان روز ملاقات نماید.

دستور صادره به لحاظ فوریت امر، قبل از ابلاغ قابل اجرا بوده و مستقل از اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست.در صورتی که خواهان از قبل اقامه  دعوی نکرده باشد مکلف است حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت با تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعویف گواهی مربوطه را ارئه از دستور صادره رفع اثر خواهد شد.این دستور موقتی بوده و به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی نخواهد داشت.