دادخواست طلاق رجعی (طلاق به درخواست مرد)

 

خواهان : مهدی ..... نام پدر : محسن  شغل : کارمند  محل اقامت : تهران.خیابان سعادت آباد ...... .

خوانده : راضیه ......نام پدر : یاسر  شغل : کارمند   محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ...... .

وکیل : مسعود محمدی  به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

 

دلایل و منضمات :

1- شناسنامه شماره ......... مورخ 1359/06/04

2- سند ازدواج شماره .... مورخ 1395/01/20 دفتر رسمی ازدواج شماره .....

3- وکالتنامه به شماره .... مورخ 1396/01/05 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال

 

شرح دادخواست طلاق به درخواست زوج

 

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً مراتب را به شرح ذیل به استحضار می رساند؛

مستنداً به سند ازدواج شماره .... زوجین در تاریخ بیست فروردین سال 95 به عقد دائم یکدیگر در آمده اند و ایشان فاقد فرزند مشترک هستند لکن به سبب اختلافات حاصله امکان ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد و با عنایت به اینکه کلیه حقوق مالی (مهریه، نفقه و اجرت المثل در صورت تعلق به زوجه) توسط زوج پرداخت می شود تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از محضر عالی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

 

رای دادگاه طلاق رجعی

 

پرونده کلاسه : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی باهنر تهران
شماره دادنامه :  .........

خواهان : آقای مهدي .......... فرزند محسن با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

خوانده : خانم راضیه ..........فرزند یاسر به نشاني استان تهران.خیابان تهرانپارس ............. .

خواسته : صدور گواهي عدم امکان سازش به درخواست زوج

گردشکار- خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

متن رای دادگاه طلاق رجعی

 

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای مهدي ...... فرزند محسن با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت خوانده خانم راضیه ..... فرزند یاسر به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی همچنین ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ترتیب ..... مورخ 95/01/20 دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره .... تهران رابطه زوجیت زوجین برای دادگاه محرز و مسلم می باشد. وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1396/6/13 اظهار داشتند زوجین سال 1395 ازدواج نمودند فاقد فرزند مشترک می باشند حقوق مالی زوجه پرداخت شده است زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است در خصوص نصف دارایی زوج پس از عقد هیچگونه اموالی بدست نیاورده است زوج مهریه و اجرت المثل زوجه را پرداخت نموده است زوجه علیرغم ابلاغ واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد دفاعی معمول نداشته لیکن طی لایحه شماره ... مورخ 96/8/16 اعلام نموده که مهریه و اجرت المثل و نفقه خود را دریافت نموده است و بخشی از جهیزیه خود را زوج برده است لیکن دلیلی ارائه ننموده است و نظر به اينکه مساعی دادگاه داوران منتخب در اصلاح ذات البین و انصراف خواهان از طلاق مثمر ثمر واقع نگردیده است .

لذا دادگاه با یأس از حصول سازش و در اجرای مواد 1133 و 1148 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و بر اساس آن به خواهان اجازه می دهد تا پس از قطعیت حکم به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با رعایت شرایط ذیل خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید.زوج مکلف است در زمان اجرا نفقه ایام عده را طبق نظر دادگاه به مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان به زوجه پرداخت نماید.زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.نفقه و جهیزیه و اجرت المثل  زوجه پرداخت شده است.در خصوص معرفی به آزمایشگاه جهت تست بارداری زوجه در دادگاه حاضر نگردید.نوع طلاق رجعی می باشد.گواهی عدم بارداری از سوی زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق ضروری می باشد اعتبار گواهی صادره 3 ماه پس از قطعیت رای می باشد.رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می باشد .

دادرس شعبه 281 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران