متن قرارداد واگذاری حواله خودرو

ماده 1 : طرفین قرارداد

انتقال دهنده:

شرکت ........ به مدیرت عاملی آقای ....... به شماره ملی ........  و شناسه ملی شرکت ......... .به نشانی ....................................... .

انتقال گیرنده:

 آقای ........... فرزند ......... کدملی ............ ساکن تهران ........................ . 


ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

انتقال و واگذاری مالکیت و کلیه حقوق قانونی و تعهدات موضوع ثبت نام یک دستگاه کامیون بنز کمپرسی 1920 یورو4 موضوع قرارداد خرید(حواله نقدی) شماره ..... مورخ 9/4/1400 تنظیم شده نزد نمایندگی شماره ..... مطابق شرایط مندرج در حواله و قرارداد فروش با شرایط مذکور در برگه پذیرش به انتقال گیرنده بطوری که ایشان (انتقال گیرنده) مجاز و مختار است حقوق و تعهدات موضوع ثبت نامی را هرگونه که تمایل دارد استیفا کند و یا به دیگری واگذار نماید.


ماده 3: ثمن معامله

ثمن معامله عبارت است از ( چهارده میلیارد و صد هزار ریال معادل 14/100/000/000 تومان )  که به شرح زیر پرداخت می گردد:

  1. مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان از محل مطالبات قبلی خریدار از فروشنده (قبلا به فروشنده پرداخت شده است).
  2. مبلغ نهصد و هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان هم زمان تنظیم وکالتنامه در تاریخ 4/7/1400.
  3. مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان واریز به حساب انتقال دهنده جهت پاس شدن چک شماره ...... مورخ 9/7/1400 که فروشنده به شرکت ...... تسلیم نموده است.

ماده 4: سایر شرایط

1- انتقال دهنده  تعهد می نماید در صورت کشف هرگونه فساد که ناشی از فعل و اقدامات وی باشد در مقابل انتقال گیرنده مسئول بوده و علاوه بر استرداد ثمن مبلغ سالانه 20 درصد ارزش معامله به عنوان خسارت وجه التزام تا زمان تسویه کامل به انتقال گیرنده بپردازد.

2- با تنظیم این قرارداد ، انتقال دهنده با واگذاری کلیه حقوق خود راجع به موضوع قرارداد به انتقال دهنده، حق مراجعه بعدی و دریافت المثنی حواله مورد معامله را از خود سلب و ساقط می نماید.در صورت تخلف از این بند و یا هرگونه مراجعه به شرکت تولید کننده و انجام هرگونه اقدامی بر خلاف منافع انتقال گیرنده علاوه بر جبران خسارت و مسئولیت راجع به اصل ثمن موظف است 20 درصد ارزش قرارداد را به عنوان وجه التزام بپردازد.

3- به موجب این قرارداد تمامی حقوق و مالکیت خودرو از این لحظه به  انتقال گیرنده تعلق دارد و  انتقال گیرنده مالک و تصمیم ‌گیرنده تام‌الاختیار در قبال خودرو ثبت نامی خواهد بود .

4- ............................... .

5- ............................... .

6- ............................... .


ماده5 : مرجع حل و فصل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در این خصوص محاکم دادگستری مرجع حل و فصل  اختلاف خواهند بود.


ماده6 : اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده اول قرارداد ذکر شده است. در صورت تغییر محل اقامت طرفین باید فوراً محل اقامت جدید را به طرف دیگر اعلام نمایند.

این قرارداد در دو نسخه چاپی و بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی بین طرفین جریان یافته و امضاء شد.بدیهی است هرگونه تغییر در اصلاحیه و به طور جداگانه قابل انجام است.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده                                                      محل امضاء و اثر انگشت خریدار