متن لایحه شاکی در جهت اثبات کلاهبرداری با فروش خودرو

 

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 1190  مجتمع قضایی قدس
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از شاکی (خانم مهدیس .....) در پرونده کلاسه فوق علیه آقای اسماعیل ...... (متهم) با موضوع فروش مال غیر و کلاهبرداری، مقید به وقت رسیدگی امروز ساعت 11:00 با تقدیم این لایحه مراتب زیر را به استحضار می رساند:
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1-  موكل در اوايل سال جاري قصد تعويض خودروي خود (يك دستگاه خودرو 207 به پلاك انتظامي ايران .....) را با يك دستگاه خودروي پرادو داشته است، كه با متهم(آقاي اسماعيل ....) آشنا مي شود و اين فرد با معرفي خود به  اسم ...... با نشان دادن يك دستگاه خودروي پرادو سفيد با شماره انتظامي ايران .... اظهار مي نمايد مالك خودوري مذكور بوده و حاضر به فروش آن به موكل است. 


2-  اوايل ارديبهشت ماه موكل به همراه دو تن از دوستانش به نشاني اعلامي متهم مراجعه مي نمايند و متهم با معرفی شخصی به این عنوان که مشتری ماشین موکل است، ماشین موکل را به شخص مذکور فروخته و موکل در همان روز به نام خریدار ماشین خود سند می زند و موکل از محل فروش خودروي 207 خود مبلغ 195 ميليون تومان به حساب شخصي كه متهم اظهار می دارد حسابدار وی است (خانم .....، که در مرحله ی دادسرا مشخص می گردد مادر متهم می باشد) واريز مي نمايد و مبلغ هفت ميليون تومان نيز به صورت نقدي  به متهم پرداخت مي نمايد و بابت الباقي ثمن معامله، دو فقره چك به شماره هاي ... مورخ 1400/06/15 و .... مورخ 1400/09/15  هر يك به مبلغ 30 ميليون تومان به متهم تحويل مي دهد.


3-  متهم به دستخط و امضا و اثر انگشت خود دريافت تمامي اين مبالغ  بابت خريد خودروي پرادو را تاييد و به موكل رسيد مي دهد و يك دستگاه خودروي پرادو سفيد با شماره انتظامي فوق الذكر را به موكل تحويل مي دهد ولي به بهانه ي اين كه پس از پاس شدن چك ها مدارك خودرو را تحويل موكل مي دهد و به نام وي سند مي زند، از دادن مدارك ماشين به موكل خودداري مي نمايد.


4-  پس از گذشت چند روز از تحويل خودرو توسط  متهم به موكل، خودرو از محل درب منزل موكل ناپديد مي شود كه با پيگيري موكل متوجه مي شود كه خودروي پرادو ی مذكور كه متهم به موكل فروخته است متعلق به يك شركت اجاره ي خودرو مي باشد كه براي مدتي اجاره داده شده بوده است و پس از پايان مدت اجاره با سيستم جي پي اس نصب شده روي خودرو، شركت مذكور، مكان خودرو را شناسايي و با كليد يدك خودرو، آن را از درب منزل موكل برده اند و  متهم فروش مال غير نموده است و خودرويي كه اجاره اي و متعلق به ديگري بوده به موكل فروخته و بخش اعظم ثمن خودرو را نقدا دريافت نموده و بابت مابقي مبلغ (60 ميليون تومان) از موكل دو فقره چك گرفته و چک ها را نیز خرج می نماید.


5-  پس از طرح شکایت کیفری علیه متهم، در مرحله ی دادسرا پرونده ی موکل به عنوان چهارمین پرونده ی کیفری طرح شده علیه متهم به اتهامات مشابه (خیانت در امانت ماشین، فروش مال غیر، کلاهبرداری) لف پرونده های دیگر مطروحه علیه متهم می گردد.


6-  با احضار متهم و مواجهه ی حضوری میان متهم و موکل، متهم با اقرار و پذیرش اتهام خود، جهت اخذ رضایت موکل برای مسترد نمودن وجوه دریافتی از موکل اعلام آمادگی می نماید. اما پس از پیگیری مطالبه وجه از متهم و وکیل ایشان، متهم اظهار می نماید هیچ پولی ندارد که به موکل مسترد نماید. 

 

نظر به مراتب فوق و با عنايت به ادله و مستندات شاكي شامل:
1-  شهادت شهود 


2-  رسيد واريز ساتنا به مبلغ 195 ميليون تومان


3-  رسيدهاي نوشته شده به خط متهم و با امضا و اثر انگشت وي كه اقرار نموده مبلغ 202 ميليون تومان بابت فروش خودروي پرادو از شاكي دريافت نموده است


4-  رسيد دريافت دو فقره چك از شاكي جمعا به مبلغ 60 ميليون تومان بابت الباقي ثمن معامله ي خودروي مذكور


5-  اقرار صریح متهم در مرحله ی دادسرا و نزد بازپرس پرونده


6-  نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
و نظر به اين كه فعل ارتكابي متهم  داراي وصف مجرمانه ي كلاهبرداري و فروش مال غير و مصداق بارز این جرم مي باشد، با استناد به ماده يك قانون تشديد مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و ماده يك قانون مجازات راجع به فروش مال غير، و با عنایت به تعدد مادی جرم ارتکابی از سوی متهم، درخواست تعقيب كيفري و تعیین اشد مجازات متهم مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، به انضمام محکومیت وی به استرداد وجوه برده شده از موكل (جمعا به مبلغ 202 ميليون تومان) مورد تقاضا مي باشد. 

با تشکر و تجدید احترام