دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه

 

خواهان : رضا ..... نام پدر : حسن   شغل : آزاد    محل اقامت : تهران.خیابان نیاوران ............ .

 

خواندگان :

1- کاظم ......  نام پدر : علی     شغل : مهندس  محل اقامت : تهران.خیابان سعادت آباد .......... .

 

2- محسن ..... نام پدر : محمود   شغل : آزاد  محل اقامت : تهران.خیابان سعادت آباد

......... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری    نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

 

خواسته :

1- توقیف اموال (تقاضای صدور قرار تامین خواسته به نحو اجرا قبل از ابلاغ)

2- مطالبه وجه چک (رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته از بابت 1 فقره چک با احتساب کلیه خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت صدور حکم و اجرا و حق الوکاله وکیل ) به مبلغ 7/000/000/000 ریال

 

دلایل و منضمات :

1- وکالت نامه به شماره .... مورخ 1398/04/15 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 600000 ریال باطل شد.

2- چک به شماره ..... مورخ 1398/04/10 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

 

شر ح دادخواست مطالبه وجه چک

 

رسایت محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

به استحضار عالی می رساند به موجب تصویر مصدق پیوست، خواندگان محترم یک فقره چک به شماره سریال ..... در تاریخ 1398/04/10 عهده بانک ..... به مبلغ هفت میلیلارد ریال از حساب جاری مشترک صادر نموده و به موکل در ازای طلب ایشان تحویل داده اند اما متاسفانه چک مزبور به علت عدم کفایت موجودی در موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است.لذا با عنایت به مراتب فوق موارد ذیل مورد استدعاست :

 

1- بدواً صور قرار تامین خواسته به مبلغ هفت میلیارد ریال از اموال بلامعارض خواندگان وفق بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 280 و 292 ناظر به ماده 314 قانون تجارت و اجرای قرار قبل از ابلاغ وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی

 

2- صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک وفق ماده 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره های مواد 2 و 12 قانون صدور چک و کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز خسارت تاخیر تادیه موضوع تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک بلامحل ناظر به ماده واحده الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن

با تشکر و تجدید احترام

 

رای دادگاه شکایت چک و خسارت تاخیر تادیه

 

پرونده کلاسه : ۹۸۰۹۹۸۰۰۱۱۷۰۰۶۷۹

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

تصمیم نهایی شماره : .........

خواهان : آقای رضا ........  فرزند حسن  با وکالت آقای مسعود محمدی  به نشانی استان تهران -شهر تهران- میدان فاطمی.میدان گلها .......... .

 

خواندگان :

1- آقای محسن ....... فرزند محمود به نشانی : استان تهران- شهر تهران -سعادت آباد ......... .

2- آقای کاظم ........ فرزند علی    به نشانی : استان تهران- شهر تهران -سعادت آباد .......... .

خواسته : مطالبه وجه چک

 

متن رای دادگاه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر

 

در خصوص دعوای آقای رضا ...... فرزند حسن با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت ۱- آقای کاظم ..... 2- آقای محسن ........ به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه مندرج در یک فقره چک به مشخصات شماره ........ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ عهده بانک..... خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه، نظر به اينکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و مفاد آن از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نیست و در مقابل دعوا مطروحه نیز دفاعی از سوی خواندگان معمول نگردیده لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و با احراز مدیون بودن خواندگان و استصحاب بقاء دین مستند به ماده ۳۱۰ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶۰۳۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب همان مجمع مورخ 1377/09/21 خواندگان را متضامناً به پرداخت. مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۳۰۶۵۰۰۰ریال بابت هزینه های دادرسي و خسارت تاخیر تادیه نسبت به چک موضوع دعوا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک تا پرداخت کامل دین بر اساس نرخ تورم و شاخص اعلامی ازسوی بانک مرکزی که محاسبه آن در اجرای احکام به عمل می آید در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری بوده و سپس ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض د رمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. همچنین نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدیدنظر خواهی اعسار از هزینه دادرسی

 

پرونده کلاسه : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

تصمیم نهایی شماره : .......

تجیددینظر خواه : آقای کاظم ..... فرزند : علی به نشانی: تهران.خیابان سعادت آباد ........ .

تجدیدنظر خوانده : آقای رضا ...... فرزند : حسن   به نشانی : تهران.خیاابن نیاوران ......... .

تجددینظر خواسته : اعسار از هزینه دادرسی 

متن رای دادگاه تجدیدنظر اعسار از هزینه دادرسی

عدم پذیرش دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کاظم ..... به طرفیت رضا .... ضمن دادنامه شماره .... مورخ 1398/09/18 شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که قرین تجدیدنظر خواهی او قرار گرفته بنظر واجد توجیه و دلیل نبوده و همچنان از استواری برخوردار است چه برغم اینکه معترض مدعی عدم اخذ گواهی از شهود او و تصمیم گیری فوری مرجع محترم نخستین شده اولاً زمان تنظیم دادنامه به اعنبار تاخیر دو هفته ای از موعد رسیدگی خلاف آن را ثابت و بعلاوه آنکه صورتجلسه دادرسی مربوطه دلالتی بر این مطلب ندارد.بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی او را غیر ثابت تشخیص و رد و سپس به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید می نماید.این رای قطعی است.

رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر تهران- مستشار دادگاه