دادخواست دستور موقت و الزام به تنظیم سند ملک مشاع

 

خواهان :

 

امیر ..........  به کد ملی .........  نام پدر : قاسم   به نشانی : تهران.خیابان گاندی ........... .

 


خواندگان : 

 


1- حامد .....  فرزند:  مرتضی  به کد ملی ...............


2- محمد .... فرزند : حمید   به کد ملی ...............


3- هانیه ....... نام پدر : غلامحسین   به کد ملی ...............


4- نوشین ...... نام پدر : جعفر   به کد ملی ...............


5- افشین ......  نام پدر : جعفر   به کد ملی ...............

 


خواسته : 


1- بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف

پلاک ثبتی جهت جلوگیری از نقل و انتقال ملک


2- الزام به اخذ پایان کار


3- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی


4- الزام به پرداخت مالیات ملک


5- الزام به پرداخت عوارض و جرایم شهرداری


6- الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 150 متر مربع (برابر با50 متر) از آپارتمان طبقه اول مسکونی  به نشانی بلوار مرزداران ............... .


7- الزام به تحویل ملک


8-  مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ مقرر جهت تحویل لغایت تاریخ تحویل ملک

 

دلایل و منضمات :

 


1- مبایعه نامه


2- شهادت شهود و مطلعین


3- پلاک ثبتی .... بخش ده ثبتی


4- گواهی انحصار وراثت 

 

شرح دادخواست تنظیم سند ملک مشاع

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما به استحضار می رسانم خواندگان ردیف اول و دوم (به عنوان سازنده) با خواندگان ردیف سوم الی پنجم (ورثه مرحوم جعفر ....)به عنوان مالکین، جهت ساخت و ساز در پلاک ثبتی فوق الذکر مشارکت می نمایند و پس از آن خوانده ردیف اول (آقای حامد ....) به موجب قرارداد مورخ 30/07/1398  50 متر از شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی 150 متری (معادل 2 دانگ مشاع از6 دانگ)  واقع در طبقه اول مسکونی از ساختمان مورد مشارکت به نشانی بلوار مرزداران ..... به ارزش یک میلیارد تومان را به اینجانب منتقل می نماید و بابت تمام این مبلغ چک و وجه نقد دریافت می نماید و مقرر می گردد ارزش نهایی واحد مذکور یک ششم هزینه ساخت ساختمان مذکور باشد . لذا مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان بابت ثمن به فروشنده پرداخت گردیده و تمامی ثمن با فروشنده تسویه شده است. 


همچنین به موجب ذیل این قرارداد فروشنده متعهد گردید ظرف 18 ماه پس از تاریخ قرارداد (یعنی حداکثر تا تاریخ 30/01/1400) نسبت به تحویل واحد مذکور به اینجانب اقدام نماید. 


اما متاسفانه فروشنده علی رغم این که به موجب قرارداد و عرف متداول ملزم به انجام تعهد قراردادی مبنی بر تحویل واحد مذکور و انتقال رسمی مورد معامله به نام اینجانب و انجام مقدمات مربوط به تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت عوارض و مالیات و حق شهرداری و ...  مربوط به ملک مذکور بوده است، از انجام این تکلیف خودداری نموده است و واحد اینجانب را نیز در تصرف خود نگه داشته  و مراجعات مکرر به وی نیز کارساز نبوده است. 


لذا به موجب این دادخواست صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تحویل واحد موضوع خواسته و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم شهرداری و نیز تنظیم سند رسمی به نام اینجانب به انضمام خسارات دادرسی از محضر آن مقام مورد تقاضا می باشد.
هم چنین با توجه به این که خوانده ردیف اول از تاریخ مقرر جهت تحویل آپارتمان به اینجانب(30/01/1400) تا کنون ملک متعلق به اینجانب را به صورت غاصبانه و من غیر حق در تصرف دارد لذا صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهم اینجانب در آپارتمان مذکور، از تاریخ 30/01/1400 لغایت تحویل مبیع به اینجانب مورد تقاضا می باشد.


ضمنا با عنایت به این که نقل و انتقال و واگذاری واحد موضوع خواسته ضرر غیر قابل جبرانی را برای اینجانب به همراه دارد به لحاظ فوریت امر و جلوگیری از ورود ضرر عمده به اینجانب و امکان اجرای حکم پس از صدور رای، تعیین تکلیف فوری ضرورت دارد.

لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندا به مواد 311 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و واگذاری پلاک ثبتی فوق الذکر و تحویل آپارتمان مذکور توسط خواندگان بدون تعیین وقت و اجرای آن قبل از ابلاغ به خواندگان مستدعی است.


با تشکر و تجدید احترام