قرارداد اجاره مغازه


ماده 1 - طرفین قرارداد

موجرین : آقایان و خانمها ............... همگی با وکالت آقای ..... فرزند .... متولد ... به شماره شناسنامه .... که اصالتاً و نیز به وکالت از سایر مالکین به موجب وکالتنامه های مورخ ..... اقدام به انعقاد این قرارداد اجاره نموده اند.

مستاجرین : آقای ........ فرزند .....  به شماره شناسنامه .... صادره از .... متولد .... و آقای ...... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... صادره از ..... متولد ..... همراه با مهر شرکت.


ماده 3 - مورد اجاره

تمامی شش دانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت .... متر مربع دارای پلاک ثبتی .... به انضمام انشعاب گاز، آب و برق و یک خط تلفن واقع در تهران ......... با تمام توابع و لواحق عرفی ملک.


ماده 4 - مدت اجاره 

یکسال کامل شمسی معادل 12 ماه از تاریخ ..... تا ...... که این مدت صرفاً با توافق کتبی طرفین پس از انقضای مدت یکساله قابل تمدید است.


ماده 5 - مال الاجاره 

مبلغ ....... ریال برای تمام مدت بالا (از قرار ماهانه مبلغ .... ریال) كه مستاجر متعهد گردیده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه مطابق چکهای موضوع ماده 6 قرارداد به موجر تادیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره و برگشت چک موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود و نیز علاوه برآن موجر حق خواهد داشت از باب وجه التزام مبلغ .... ریال خسارت دریافت نماید همچنین مستاجر به عنوان قرض الحسنه مبلغ ...... ریال معادل .... تومان به موجر پرداخت می نماید.

 


ماده 6 - شرایط قرارداد

1- مالیات مستغلاتی و هزینه  تعمیرات كلی به عهده موجر و تعمیرات جزئی و رنگ آمیزی و نقاشی و نصب دکور و ویترین در حدود متعارف در مورد اجاره جهت استفاده به عهده مستاجر است.

2- مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً یا مفروزاً كلاً یا جزئاً به هیچ صورت حتی بصورت مشاركت ، نمایندگی،صلح حقوق و وكالت و غیره ندارد در صورت انتقال موجر علاوه بر حق فسخ حق مطالبه خسارت و وجه التزام به اندازه مبلغ قرض الحسنه را خواهد داشت.

3- مستاجر مكلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد و مکلف است کسب مشروع و حلال انجام دهد. 

4- طرفین عموماً و هر یك از موجر و مستاجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته اند و می دارند كه هیچ گونه وجه یا مالی به عنوان سر قفلی ، حق كسب و پیشه یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره لدی الفسخ یا بعد از انقضای مدت به موجر با اخذ رسید كتبی می باشد و هرگونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم ( كه عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بین آنان منعقد شده )مستاجر از خود اسقاط نموده و می نماید و مبلغ پرداخت شده در ماده 5 قراداد صرفاً قرض الحسنه است ولاغیر.

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

امضاء موجر                                              امضاء مستاجر                                                                      امضا شاهد