قرارداد تمدید اجاره آپارتمان


ماده1- طرفین قرارداد

طرف اول قرارداد (موجر) :  خانم/آقای .......... (با وکالت رسمی آقای/خانم ....... بموجب وکالتنامه شماره .....) فرزند .... به شماره شناسنامه ..... و کد ملی ... صادره از ملایر به نشانی ................ تلفن ........ .

طرف دوم قرارداد (مستاجر) : خانم/آقای ..... فرزند ..... با کد ملی ..... صادره از ..... به نشانی............ تلفن .......... .


ماده 2- موضوع قرارداد

تملیک منافع شش دانگ یک واحد آپارتمان .... خوابه به مساحت ... متر مربع واقع در طبقه ..... ساختمان به نشانی : ............ به انضمام انباری و  پارکینگ و یک خط تلفن به همراه سایر ضمایم و منصوبات آن به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ثبتی .... تهران


ماده3- اجاره بها

ماهیانه مبلغ ......... ریال معادل .............. تومان که برای تمام مدت اجاره مبلغ ............ تومان می باشد که ماهانه در اول هر ماه (در قبال اخذ رسید یا استرداد چک مال الاجاره) به موجر پرداخت می گردد.

تبصره 1 : مبلغ............ تومان (به عنوان قرض الحسنه) به صورت نقدی به موجر پرداخت گردید و مقرر شد پس از انقضای مدت قرارداد و تخلیه مورد اجاره و تسویه حساب های احتمالی، به مستأجر مسترد گردد.

تبصره 2 : در صورت عدم پرداخت مبلغ اجاره بها در موعد مقرر، موجر اختیار فسخ قرارداد و یا اخذ مبلغ اجاره بها از مبلغ قرض الحسنه را دارد.


ماده4 مدت اجاره

از تاریخ .... لغایت ..... به مدت چهار ماه می باشد.

تبصره : در صورت تمایل هر طرف قرارداد مبنی بر تمدید مدت اجاره ، موظف است یک ماه قبل از انقضای قرارداد به طرف دیگر اطلاع دهد . و در صورت موافقت طرف دیگر ، این قرارداد به شرح توافقات آتی، قابل تمدید می باشد. در غیر اینصورت مستأجر موظف است در پایان مدت ، مورد اجاره را تخلیه کامل و به موجر تحویل و رسید دریافت نماید و موجر موظف است پس از کسر مبلغ مندرج در بند 5 ماده 5 و اجاره های معوق (در صورت وجود) مندرج در تبصره 2 ماده 3 ، الباقی مبلغ قرض الحسنه را به مستأجر مسترد نماید.


ماده 5- شروط قرارداد

1- مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره را کلا یا جزئاً به نحو مشاع و مفروز به هیچکس ندارد.

2- پرداخت هزینه های آب و گاز و برق و تلفن مربوط به مورد اجاره در مدت قرارداد به عهده مستأجر می باشد

3- پرداخت هزینه های مشترک ساختمان و شارژ بر عهده مستاجر است.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)