متن قرارداد جعاله مشارکت در درآمد موتور سیکلت و مغازه

ماده ۱- طرفین قرارداد

1- جاعل (پرداخت کننده اجرت در برابر کار) :
آقای ............................... فرزند ............................  با کد ملی …….......................…… صادره از …..................... به نشانی:
اصالتا و وکالتا 
2- عامل (شخصی که کار باید انجام دهد) :
آقای ............................... فرزند ............................  با کد ملی …….......................…… صادره از …..................... به نشانی:

ماده ۲- مورد جعاله

مورد جعاله عبارت است از انجام خدمات مربوط به موتورسازی و تعمیرات موتورسیکلت و تعویض قطعات و فروش قطعات و لوازم یدکی و ضایعات موتور سیکلت که عامل با توجه به تخصص و مهارت خود و به عنوان استاد کار طبق نظر و صلاحدید خود نسبت به انجام موضوع جعاله اقدام  می نماید.

ماده ۳- حق الجعاله (اجرت کار) و نحوه پرداخت آن

اجرت عامل در انجام مورد جعاله معادل 50 درصد از سود حاصل از اجرت خدمات و دستمزدهای کسب شده در مغازه جاعل بابت تعمیرات موتور سیکلت می باشد که در پایان هر هفته نقدا به عامل پرداخت می گردد. 
تبصره یک: سود حاصل از فروش قطعات و ضایعات مشمول حق الجعاله قرار نمی گیرد و مشمول توافق بعدی(اعم از کتبی یا شفاهی) میان طرفین خواهد بود.
تبصره دو: نحوه تسویه و پرداخت حق الجعاله به صورت هفتگی و در پایان هر هفته با بررسی مبالغ کسب شده بابت خدمات عامل در تعمیر موتورسیکلت خواهد بود. 

ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ امضای این قرارداد .......................لغایت ............................. به مدت یک سال کامل شمسی.
تبصره یک: در صورت رضایت طرفین و تمایل به ادامه ی همکاری می توانند پس از اتمام مدت، اقدام به تمدید قرارداد برای همین مدت نمایند.
تبصره دو: در صورت عدم رضایت جاعل به ادامه همکاری در پایان مدت اجاره، جاعل می تواند بدون نیاز به اعلام قبلی نسبت به تعویض کلید مغازه اقدام نماید.

ماده ۵- تعهدات طرفین

این قسمت به دلیل حفظ اسرار موکل حذف می گردد.
1- ....................... . 
2- ....................... .
3- ....................... .
4- ....................... .
5- ...................... .
6- ...................... .

ماده ۶- شرایط قرارداد

1- .................... .
2- .................... .
3- .................... .
4- .................... . 
5- .................... .
6- .................... . 
7- .................... .

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

ماده ۷- وجه التزام

عامل متعهد و ملتزم است که در مدت مقرر در بند 5 ماده 6 نسبت به انجام مورد جعاله مرقوم اقدام نماید و در صورت تخلف از مدت مقرر متعهد است 10 درصد حق الجعاله ی آن هفته را به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز غیبت بپردازد و جاعل حق دارد بابت هر ساعت تاخیر روزانه .....................  را از اجرت کسر و باقی را بپردازد. 

ماده ۸- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد ، طرفین مورد اختلاف را به داوری آقای : .............................. با کد ملی................................  که با امضای ذیل این قرار موافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد .

ماده ۹- اقامتگاه طرفین

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می‌شود ارسال گردد. در صورتی که این محل تغییر کند می‌بایست محل جدید بلافاصله کتباً به طرف دیگر اطلاع داده شود و در صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

این قرارداد مشتمل بر 9 ماده مابین طرفین در کمال صحت عقل و سلامت اراده میان طرفین تنظیم و مفاد و مندرجات آن مورد توافق کامل طرفین می ‌باشد.

امضای جاعل                                                        امضای عامل                                                                     امضای داور