قرارداد رهن خانه، در واقع، همان، عقد اجاره است که در آن، موجر، در قبال دریافت مبلغی معین به عنوان تضمین تخلیه ملک، تحت عنوان رهن، حق استفاده از منافع ملک خود را برای مدت ذکر شده در قرارداد، به مستاجر می دهد. ذکر مشخصات موجر و مستاجر، ازجمله موارد مندرج در قرارداد رهن خانه که بر اساس نمونه قرارداد رهن، تنظیم می گردد، می باشد.

هنگامی که کسی، طلبی به دیگری دارد، یا مبلغی را به عنوان وام، از دیگری دریافت می کند، می تواند، در قالب عقد رهن، قرارداد رهنی را منعقد نموده و مالی را به عنوان وثیقه، نزد وام دهنده بسپارد تا در صورت عدم تادیه دین خود، رهن گیرنده، بتواند با فروش آن، طلب خود را وصول کند.

اما، باید توجه داشت، قرارداد رهن خانه، با عقد رهن که در عالم حقوق وجود دارد و دارای قواعد و تشریفات مخصوص به خود است، تفاوت داشته و در واقع، قرارداد رهن و اجاره خانه، همان قرارداد اجاره بوده و قواعد عقد اجاره، بر آن، حکم فرما می باشد. عدم اطلاع از تفاوت این دو مساله و نا آشنایی با قرارداد رهن خانه، گاهی ضررهای زیادی را به طرفین عقد رهن، وارد می آورد و ضروری است در این مورد، جهت اجتناب از ضرر، حتما از نمونه قرارداد رهن خانه، استفاده شود.

از این رو، در این مقاله، ابتدا، قصد داریم بگوییم که مفهوم قرارداد و عقد رهن، در عالم حقوق و بر اساس قانون مدنی چیست و سپس، یک نمونه قرارداد رهن خانه را ارائه کرده و فایل آن را جهت دانلود، قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما، همراه باشید.

عقد رهن، یکی از عقود معین، در قانون مدنی بوده که تشریفات و قواعد مخصوص به خود را داشته و از جمله عقود پر کاربرد است. شرایط عقد رهن در قانون مدنی، پیش بینی شده و در صورتی که این عقد، بر اساس این شرایط، منعقد گردد، دارای آثار حقوقی مخصوص به خود، خواهد بود.

ماده 771 قانون مدنی، در تعریف عقد رهن، مقرر می دارد: "رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند." بر اساس این ماده، در قرارداد رهن، شخصی که به دیگری، دینی دارد، وثیقه ای مالی، از قبیل خانه که قابلیت فروش داشته باشد و توقیف نباشد را به طلبکار یا داین می دهد تا در صورت عدم تادیه دین خود، مرتهن، از طریق فروش آن، دین خود را وصول کند.

ماده 772 قانون مدنی، در خصوص شرایط صحت قرارداد رهن، مقرر می دارد: "مال مرهون، باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین، معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست." بر اساس این ماده، از شرایط صحت این عقد، این است که مال مورد رهن، توسط رهن گیرنده یا هر شخصی که طرفین عقد، توافق دارند، به تصرف درآید و قبض شود.

در موارد بسیاری، مالک، هنگام قرارداد اجاره، مبلغی را تحت عنوان وثیقه یا رهن، از مستاجر دریافت می کند تا تضمینی بر تخلیه ملک، در موعد مقرر در قرارداد اجاره، توسط مستاجر باشد و در این موارد، اصطلاحا، عبارت هایی مانند قرارداد رهن خانه یا قرارداد رهن و اجاره خانه، استفاده می شود.

با توجه به اینکه در عقد اجاره، موجر، منافع مال خود را برای مدتی معین، به مستاجر می دهد و بحث دین و طلب در کار نیست، ذکر این نکته ضروری است که قرارداد رهن و اجاره خانه، با عقد رهن در عالم حقوق و قانون مدنی و زمانی که مدیون، خانه خود را به عنوان مال مرهونه، به عنوان وثیقه ای مالی، به رهن طلبکار می دهد، متفاوت بوده و در اجاره، صرفا، با تبعیت از عرف، زمانی که موجر، به عنوان تضمین، مالی را به عنوان رهن، دریافت می کند، به قرارداد اجاره خانه، قرارداد رهن خانه، می گویند.

در قسمت قبل، توضیح دادیم که قرارداد رهن چیست و گفتیم که قرارداد اجاره و رهن خانه که بر اساس نمونه قرارداد رهن و اجاره، در این زمینه، نوشته می شود، با عقد رهن، در مفهوم حقوقی آن، متفاوت بوده و در واقع، همان عقد اجاره است که مالک، به عنوان تضمین، برای تخلیه به موقع ملک، مالی را به عنوان رهن، از مستاجر دریافت می کند.

اما، همانطور که اشاره کردیم، گاهی مدیون، خانه خود را به رهن طلبکار می دهد تا در صورت عدم تادیه دین، در موعد مقرر، مرتهن، بتواند، از محل فروش آن، به طلب خود، دسترسی داشته باشد. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، یک نمونه قرارداد رهن خانه، در مواردی که مال مرهونه بابت وثیقه، خانه است را آورده و سپس، فایل آن را برای دانلود، ارائه دهیم.

ماده ۱- طرفین قرارداد

راهن :

خانم / آقای ........... فرزند ........... به شماره شناسنامه ........... کد ملی ........... صادره از ........... متولد ........... تلفن ثابت ........... همراه  ........... به نشانی ...........

مرتهن :

خانم / آقای ........... فرزند ........... به شماره شناسنامه ........... کد ملی ........... صادره از ........... متولد ........... تلفن ثابت ........... همراه  ........... به نشانی ...........

 


ماده ۲- مورد رهن

 

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه ........... سمت ........... به مساحت ........... مترمربع قطعه ........... تفکیکی دارای پلاک ........... فرعی از ........... اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ........... فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی ........... بخش ........... ثبتی شهرستان ........... و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ........... مورخ  ........... صفحه ........... جلد ........... به شماره چاپی ........... صادره به نام ........... انتقالی مع الواسطه به راهن طبق سند قطعی شماره ........... مورخ ........... تنظیمی دفترخانه شماره ........... و با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن و با برق اختصاصی شماره پرونده ........... و به قدرالحصه از برق مشترک شماره پرونده ........... و از آب مشترک به شماره اشتراک ........... تلفن شماره ........... و از گاز شهری شماره شناسایی ........... منصوبه های در آن .

 


ماده ۳- مال الرهانه

 

مبلغ ........... ريال وجه رایج که تمام آن تسلیم راهن گردید و نامبرده اقرار به تصرف و اخذ مبلغ مزبور نمود به سائقه احتیاط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و حسب الاظهارهما منافع مورد رهن و عین مرهونه قبلاً به کسی واگذار نشده است .

 


ماده ۴- مدت قرارداد

 

از تاریخ ........... لغایت ........... به مدت ........... کامل شمسی ( معادل ........... ماه خورشیدی ) و ده روز پس از مدت ظرف خیار تعیین گردید . 


ماده ۵- شروط قرارداد

 

1- ........... .

2- ........... .

3- ........... .

4- ........... .

5- ........... .

6- ........... .

مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یکوکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.

 

ماده ۶ – حل اختلاف

 

در صورت بروز اختلاف مابین طرفین قرارداد ابتدائاً سعی بر آن باشد که از طریق مذاکره بینابین حل و فصل گردد و در صورت حل نشدن اختلاف موضوع به داوری و در پایان به مراجع صالح قانونی مراجعه گردد .

 


ماده ۷- نسخه های قرارداد

 

این قرارداد مشتمل بر هفت ماده در تاریخ ........... به تعداد ........... نسخه با اعتبار یکسان تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

امضاء راهن     

امضاء مرتهن        

مهر و امضاء دفترخانه اسناد رسمی

تصویر

درخواست مشاوره حقوقی

جهت رزرو مشاوره حقوقی با ما درتماس باشید

info@asrevekalat.ir و 09123545102

پرسش سوالات حقوقی