قرارداد رهن خانه، در واقع، همان، عقد اجاره است که در آن، موجر، در قبال دریافت مبلغی معین به عنوان تضمین تخلیه ملک، تحت عنوان رهن، حق استفاده از منافع ملک خود را برای مدت ذکر شده در قرارداد، به مستاجر می دهد. ذکر مشخصات موجر و مستاجر، ازجمله موارد مندرج در قرارداد رهن خانه که بر اساس نمونه قرارداد رهن، تنظیم می گردد، می باشد.

 

هنگامی که کسی، طلبی به دیگری دارد، یا مبلغی را به عنوان وام، از دیگری دریافت می کند، می تواند، در قالب عقد رهن، قرارداد رهنی را منعقد نموده و مالی را به عنوان وثیقه، نزد وام دهنده بسپارد تا در صورت عدم تادیه دین خود، رهن گیرنده، بتواند با فروش آن، طلب خود را وصول کند.

 

اما، باید توجه داشت، قرارداد رهن خانه، با عقد رهن که در عالم حقوق وجود دارد و دارای قواعد و تشریفات مخصوص به خود است، تفاوت داشته و در واقع، قرارداد رهن و اجاره خانه، همان قرارداد اجاره بوده و قواعد عقد اجاره، بر آن، حکم فرما می باشد. عدم اطلاع از تفاوت این دو مساله و نا آشنایی با قرارداد رهن خانه، گاهی ضررهای زیادی را به طرفین عقد رهن، وارد می آورد و ضروری است در این مورد، جهت اجتناب از ضرر، حتما از نمونه قرارداد رهن خانه، استفاده شود.

 

از این رو، در این مقاله، ابتدا، قصد داریم بگوییم که مفهوم قرارداد و عقد رهن، در عالم حقوق و بر اساس قانون مدنی چیست و سپس، یک نمونه قرارداد رهن خانه را ارائه کرده و فایل آن را جهت دانلود، قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما، همراه باشید.

 

قرارداد رهن

 

عقد رهن، یکی از عقود معین، در قانون مدنی بوده که تشریفات و قواعد مخصوص به خود را داشته و از جمله عقود پر کاربرد است. شرایط عقد رهن در قانون مدنی، پیش بینی شده و در صورتی که این عقد، بر اساس این شرایط، منعقد گردد، دارای آثار حقوقی مخصوص به خود، خواهد بود.

 

ماده 771 قانون مدنی، در تعریف عقد رهن، مقرر می دارد: "رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند." بر اساس این ماده، در قرارداد رهن، شخصی که به دیگری، دینی دارد، وثیقه ای مالی، از قبیل خانه که قابلیت فروش داشته باشد و توقیف نباشد را به طلبکار یا داین می دهد تا در صورت عدم تادیه دین خود، مرتهن، از طریق فروش آن، دین خود را وصول کند.

 

ماده 772 قانون مدنی، در خصوص شرایط صحت قرارداد رهن، مقرر می دارد: "مال مرهون، باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین، معین می گردد، داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست." بر اساس این ماده، از شرایط صحت این عقد، این است که مال مورد رهن، توسط رهن گیرنده یا هر شخصی که طرفین عقد، توافق دارند، به تصرف درآید و قبض شود.

 

در موارد بسیاری، مالک، هنگام قرارداد اجاره، مبلغی را تحت عنوان وثیقه یا رهن، از مستاجر دریافت می کند تا تضمینی بر تخلیه ملک، در موعد مقرر در قرارداد اجاره، توسط مستاجر باشد و در این موارد، اصطلاحا، عبارت هایی مانند قرارداد رهن خانه یا قرارداد رهن و اجاره خانه، استفاده می شود.

 

با توجه به اینکه در عقد اجاره، موجر، منافع مال خود را برای مدتی معین، به مستاجر می دهد و بحث دین و طلب در کار نیست، ذکر این نکته ضروری است که قرارداد رهن و اجاره خانه، با عقد رهن در عالم حقوق و قانون مدنی و زمانی که مدیون، خانه خود را به عنوان مال مرهونه، به عنوان وثیقه ای مالی، به رهن طلبکار می دهد، متفاوت بوده و در اجاره، صرفا، با تبعیت از عرف، زمانی که موجر، به عنوان تضمین، مالی را به عنوان رهن، دریافت می کند، به قرارداد اجاره خانه، قرارداد رهن خانه، می گویند.

 

نمونه قرارداد رهن خانه

 

در قسمت قبل، توضیح دادیم که قرارداد رهن چیست و گفتیم که قرارداد اجاره و رهن خانه که بر اساس نمونه قرارداد رهن و اجاره، در این زمینه، نوشته می شود، با عقد رهن، در مفهوم حقوقی آن، متفاوت بوده و در واقع، همان عقد اجاره است که مالک، به عنوان تضمین، برای تخلیه به موقع ملک، مالی را به عنوان رهن، از مستاجر دریافت می کند.

اما، همانطور که اشاره کردیم، گاهی مدیون، خانه خود را به رهن طلبکار می دهد تا در صورت عدم تادیه دین، در موعد مقرر، مرتهن، بتواند، از محل فروش آن، به طلب خود، دسترسی داشته باشد. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، یک نمونه قرارداد رهن خانه، در مواردی که مال مرهونه بابت وثیقه، خانه است را آورده و سپس، فایل آن را برای دانلود، ارائه دهیم.

 

 

نمونه قرارداد رهن خانه 

طرفین قرارداد


مشخصات موجر: خانم / آقای ........... فرزند ........... به کد ملی ........... تلفن ........... به نشانی ...........

مشخصات مستاجر: خانم/ آقای ........... فرزند ........... به کد ملی ........... تلفن ........... به نشانی ...........


مشخصات مورد اجاره: یک دستگاه آپارتمان مسکونی، با متراژ....... متر مربع به نشانی .............................. با پلاک فرعی ........ و پلاک اصلی ............. دارای سند رسمی شش دانگ، به شماره سند......... دارای خط تلفن، به شماره، گاز مشاعی و برق مجزا، پارکینگ و انباری مستقل که به موجب عقد اجاره، حق استفاده از منافع آن، در قبال دریافت 20 میلیون تومان رهن و 10 هزار تومان اجاره ماهیانه، برای مدت یک سال، از .../..../..... تا ..../...../.....  به مستاجر داده شد.

مدت قرارداد: از مورخ .../..../.... تا مورخ ..../..../....

مبلغ رهن: مبلغ 20 میلیون تومان، وجه رایج مملکت.

مبلغ اجاره: مبلغ 10 هزار تومان به صورت ماهیانه.

 

امضای موجر....... امضای مستاجر....... امضای شاهد 1........ امضای شاهد 2.......