متن قرارداد کار - کارگر و کارفرما
ماده 1- طرفین قرارداد 

 

این قرارداد فی مابین ......... به عنوان طرف اول به نشانی ......... و تلفن ثابت ........ که از این پس دراین قرارداد طرف اول نامیده می شود

از یک طرف و طرف دوم قرارداد به نام خانم/آقای ........ فرزند ........ به شماره شناسنامه ....... و کدملی ....... با میزان تحصیلات .......... به

نشانی .......... تلفن ثابت ............. و تلفن همراه ........... تنظیم می شود.


ماده 2- موضوع قرارداد 

موضوع قرارداد عبارتست از انجام امور و مسئولیتهای محوله از سوی طرف اول قرارداد برای مدت قرارداد در زمینه جذب user (کاربر) و

شناساندن نرم افزار در سطح وسیع و گسترده به منظور جذب هرچه بیشتر کاربران.


ماده 3- مدت قرارداد 

مدت این قرارداد برای اعتبار ........ ماه است که از تاریخ ........... شروع و در تاریخ ............. به پایان می رسد.


ماده 4- ساعات کار 

برنامه و ساعات کار طرف دوم .......... ساعت در هفته می باشد.


ماده 5- حقوق و مزایا

حق الزحمه و حقوق عبارت است از :

الف) به صورت ثابت به مبلغ ............. ریال.

ب) حقوق ثابت به همراه پورسانت.


ماده شش) مرخصی 

1- مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً یکماه است و سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی

محسوب نخواهد شد.

2- برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

3- حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ است ولی حداکثر مرخصی قابل ذخیره در یکسال 9 روز می باشد

که در صورت تمدید قرارداد قابل انتقال به قرارداد جدید می باشد.

4- ............ .

5- ............ .

6- ............ .


ماده 7- تعهدات طرف دوم 

1- طرف دوم موظف است کلیه وظایف محوله را طبق برنامه در محل های تعیین شده از سوی طرف اول به نحو رضایت بخشی انجام

دهد و بر حسب ضرورت و نیاز، طرف اول علاوه بر ساعات عادی کار، کار اضافه انجام دهد که در این صورت دستمزد آن بنا به نظر طرف

اول محاسبه و پرداخت می شود.

2- ........... .

3- ........... .

4- ........... .

5- ........... .


ماده 8- موارد انحلال قرارداد کار

1- در صورت غیبت غیر موجه 3 روز متوالی و یا 7 روز غیر متوالی، سهل انگاری در انجام وظایف، عدم رضایت طرف اول از عملکرد طرف

دوم در طول مدت قرارداد، طرف اول می تواند با اعلام کتبی از یک هفته قبل به طرف دوم نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در این

صورت طرف اول هیچ تعهدی در قبال پرداخت هرگونه حقوق و مزایای متعلقه نخواهد داشت و طرف دوم نیز حق هرگونه ادعایی را از

خود سلب و ساقط می نماید.

2- ............ .

3- ............ .

4- ............ .

5- ............ .


ماده 9- سایر موارد

تمامی موارد مذکور دراین ماده معتبر و برای متعاقدین لازم الاتباع است لکن تمامی موارد دیگری که دراین قرارداد ذکر نشده براساس

مقررات قانون کار می باشد.

  • این قرارداد در نه ماده و در دو نسخه متحدالشکل و واحد تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده است.

محل امضاء طرف اول                                 

محل امضاء طرف دوم