کلاهبرداری از جمله جرایم مرکب و چند جزیی است.به این معنا که قانونگذار معمولاً نگاه سختگیرانه ای به آن دارد و معمولاً چنین است که در کنار وقوع این جرم متهم برای رسیدن به مقصود مرتکب جرایم دیگری هم می شود.مثلاً شخص کلاهبردار برای رسیدم به مقصود و بردن مال قربانی ممکن است با ساختن سند خود را فرد دارای ویژگی ها و صلاحیت های خاصی معرفی کند و یا مثلاً با توسل به جعل خود را دارای اختیار و سمت انجام معامله ای عنوان نماید.در پرونده حاضر که به عنوان مثال و نمونه کلاهبرداری بریا مخاطبان گرامی ارائه می شود فرد در جهت انجام عنصر مادی کلاهبرداری به جرم جعل نیز متوسل شده و به جعل سند و استفاده از سند مجعول نیز دست زده است.باید توجه داشته باشید که که ار بعد حقوقی کلاهبرداری تعریف و عنوان منحصر و مخصوص خود را دارد ولی مردم عادی از سر بی اطلاعی به هر کسی که آنان را آزرده باشد با مسامحه و به غلط کلاهبردار می گویند.برای تشخیص وقوع کلاهبرداری به معنای خاص ضروری است قبل از هر اقدام و عملی به یک وکیل متخصص و با تجربه مراجعه نمایید.

 

شکواییه  - کلاهبرداری و جعل

 

مشخصات شاکی :

علیرضا ....... فرزند : امیر    شماره شناسنامه ..... صادره از : تهران  محل تولد : تهران   تاریخ تولد : 1362 کدملی : ......... آدرس : تهران.خیابان ستارخان .......... .

مشخصات متهم :

آقا / خانم  مهدی ....... فرزند : علی  آدرس : تهران.خیابان نارمک ........... .

 

موضوع شکایت / اتهام : فروش مال غیر و کلاهبرداری - جعل و استفاده از سند مجعول

شرح شکواییه کلاهبرداری و جعل 

با احترام

مشتکی عنه فوق الذکر مدتی قبل به استناد یک برگ مبایعه نامه مورخ 91/07/10 یه دستگاه خودروی سواری 206 با پلاک ..... خریداری نمودم اولین  با استعلام صورت گرفته از راهنمایی و رانندگی معلوم گردید که خودروی مزبور متعلق به فرد دیگری می باشد .فلذا تقاضای تعقیب کیفری نامبرده مورد استدعاست.

 

صورتجلسه اظهارت شاکی پرونده کلاهبرداری و جعل

 

به تاریخ : 

س - خود را معرفی نمایید و مفاد ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی کیفری به شما تفهیم می شود.

ج- نام علیرضا .......... فرزند : امیر   سن : 29 سال

شغل و محل کار : کارمند بانک    اهل : تهران     

ساکن : تهران.خیابان ستارخان ........... .

از مقررات ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی کیفری مطلع شدم و هر وقت اقامتگاهم را تغییر دادم اطلاع می دهم.

س- شکایت خود را مشروحاً با دلایل بیان نمایید.

از طریق آگهی روزنامه یک خودروی  پژو 206 را پیدا کردم با صاحب آگهی هماهنگ کردیم و در محل در نواب جلوی باشگاه .... و در انجا خودرو را مشاهده کردیم و دو نفر بودند که یکی آقای ... خودش را مدیر عامل باشگاه است و آن یکی آقای ..... خود را مسئول استان معرفی کرد.

 

رای دادگاه - کلاهبرداری و جعل

 

پرونده کلاسه : ‎.....

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی قدس تهران

دادنامه شماره : .........
شاکی : آقای علیرضا ........ با وکالت 

متهم : آقای مهدی ......... به نشانی خیابان نارمک............... .
اتهام ها :

1- کلاهبرداری

2- جعل و استفاده از سند مجعول

 

متن رای دادگاه جعل و کلاهبرداری

 

در خصوص اتهام آقای مهدی ..... فرزند حسین دائر بر1-جعل ۲-استفاده از سند مجعول ۳- کلاهبرداری به مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال موضوع شکایت آقای علیرضا ..... نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله گزارش مرجع انتظامی کشف وضبط اسناد مجعول کیفر خواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران و عدم حضور متهم در محکمه مویدا به سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری اشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه اشان منطبق است با مواد۳۵ ۵۳۳9۵۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری لذا محکمه با رعایت مواد۴۷و۱۸ قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۷ قانون ایین دادرسی کیفری متهم موصوف را از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال و از بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ مورد کلاهبرداری وانهدام سند جعلی محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

 

رییس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه عمومی جزایی تهران